English | Српски

Пројекат

УВОД И ОПИС

УНДП спроводи пројекат Унапређена виталност и спремност за одговор на ванредне ситуације финансиран од стране Владе Јапана. Једна од компоненти овог пројекта односи се на помоћ Републици Србији у хармонизацији података о клизиштима, доприносу изради и допуни базе података-кастастра клизишта у земљи, као и , изради дигиталне карте хазарда и ризика. Циљеви ове компоненте пројекта Унапређења виталности и спремности за одговор на ванредне ситуације, су истовремено и BEWARE циљеви. Будући да је питање клизишта комплексан феномен, са подељеном надлежношћу органа државне управе и јавних установа односно предузећа у Републици Србији, постоји потреба да се подаци који се о клизиштима прикупљају, обрађују и систематизују унифицирају (хармонизују), да се ускладе са захтевима Европске Уније, као и да се учине отвореним и машински претраживим. Поред наведеног, након мајских поплава 2014.г. и активирања великог броја клизишта, као и евидентних проблема с којима су се сусретале општине у Србији у последњих годину дана након поменутих догађаја, очита је потреба да се решавању проблема клизишта приступи на систематски начин. То је неопходно како би се сходно захтевима струке и науке правилно приступило адекватним мерама санације. На послетку, база података о клизиштима, као и карте хазарда и ризика која би требало да буду резултат овог пројекта би допринеле конкретним изменама и допунама просторних планова, односно просторном и урбанистичком планирању у Републици Србији, како би се убудуће избегли проблеми са изградњом инфраструктурних објеката или индивидуалних стамбених објеката у зонама у којима је евидентан висок хазард/ризик од клизишта, а што је након догађаја у мају 2014.г. евидентирано као најзначајнији проблем.

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

могу бити дефинисани као:

  1. Темељни допринос методологији прикупљања, обраде и допуне-израде базе података о клизиштима кроз хармонизацију и стандардизацију података- евидентирање клизишта у 27 циљних општина1; израда карте хазарда и ризика
  2. Ојачани државни органи, пре свега Министарство рударства и енергетике и Геолошки завод, за редовно праћење клизишта у складу са добром праксом и ЕУ директивама;
  3. BEWARE (ГИС) веб портал који представља платформу за пријаву клизишта
  4. Ојачани, кадровски и материјално – технички капацитети 27 општина да редовно прате и региструју клизишта на својим територијама, чиме активно учествују у допуни националне базе података о клизиштима (катастар клизишта);
Beware © 2015 Frontier Theme