Пројекат : Мониторинг подземних водних ресурса Србије

Подпројекат: Израда карте угрожености подземних вода Србије

 

Министарство за заштиту животне средине и просторног планирања Србије

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије, Дирекција за воде

 

Институције које су учествовале у изради карте:

Рударско-геолошки факултет, Департман за хидрогеологију

Институт за водопривреду Јарослав Черни

Геолошки институт Србије

 

Аутори карте:

Др Саша Милановић дипл. инж., Координатор стручног тима 

Др Зоран Стевановић дипл. инж., Руководилац пројекта Мониторинга

подземних вода Републике Србије

Душан Ђурић дипл. инж,

Мр Тања Петровић дипл. инж.,

Милица Миловановић дипл. инж.,

Михајло Мандић дипл. инж.

 

Карта угрожености подземних вода Србије у размери 1:500.000 израђује се од 2007 год. У том периоду дефинисана је методика рада на карти у ГИС, усвојени су критеријуми за укупно 5 основних подлога (лејера). У току 2010. извршена је рекалибрација основних подлога и саме карте, и након обављених консултација на нивоу стручних тимова све три организације (РГФ, ИЈЧ и ГИС) које учествују на овом пројекту, усвојена је верзија која ће бити презентирана широј стручној јавности и чија ће се промоција обавити у току 2011.

 

Угроженост издани од загађења представља неопходну основу за планирање и управљање подземним водним ресурсима у погледу њихове заштите, процене ризика од загађења, као и предузимање превентивних мера у погледу очувања квалитета подземних вода.

 

Карте угрожености подземних вода од загађења показују мање или више субјективно виђење способност потповршинског окружења да заштити подземну воду, пре свега њен квалитета. Субјективност се огледа у томе што се мора одговорити на захтеве и услове које је поставио корисник карте. Основна сврха израде карте угрожености подземних вода је класификација и издвајање подручја са различитим степеном угрожености подземних вода од загађења. Издвојена подручја, односно класе угрожености приказују се различитим бојама симболизујући различите степене угрожености.

 

Карта угрожености подземних вода Србије рађена је по компилационој методи названој ИЗДАН а по основним параметрима које карта садржи и то:инклинација (нагиб терена) инфилтрација, земљиште односно педолошки слој горњи покривач. дебљина повлатног слоја геолошка средина која се налази изнад водоносног слоја, аквифер хидрогеолошке карактеристике терена, ниво подземне воде односно дубина до нивоа подземне воде од површине терена

 

Број параметара коришћени за потребу израде карте угрожености Србије дефинисан је кроз оптимизацију и сагледавање, и садржи пет елемената.

 

Подлоге-елементи коришћени у изради карте угрожености подземних вода србије а који се седрже у акрониму речи ИЗДАН су:

 

Фактор И - утицај нагиба терена на инфилтрацију

Фактор З - утицај врсте земљишта и вегетационог покривача на угроженост подземних вода

Фактор Д - односи се на дебљину повлатног слоја

Фактор А - односи се на аквифер односно геолошке тј. хидрогеолошке карактеристике терена

Фактор Н - односи се на ниво подземне воде тј. на дубину до нивоа подземне воде

 

Предложени прорачун индекса угрожености приказан је у табели.

 

Табела . Вредност коефицијената за параметре методе ИЗДАН

ЕЛЕМЕНТИ - ИЗДАН

Коефицијенти за параметре ИЗДАН

Инклинација терена, инфилтрација

1

Земљиште

1.5

Дебљина повлатног слоја

2

Аквифер, хг карактеристике

3

Ниво подземне воде

2

 

А крајњи индекс UPV500 - угроженост подземних вода - iU је приказан у наредном обрасцу.

 

iU=I*1+Z*1.5+D*2+A*3+N*2

 

Након прорачуна по горе наведеној формули добија се да индеx угрожености може најбоље бити приказан по наведеној класификацију као у табели.

 

Табела. Класификација индеxа угрожености подземних вода по методи ИЗДАН са припадајућим бојама. 

Угроженост подземних вода

Индеx угрожености

Веома низак степен угрожености

< 30

Низак степен угрожености

31 до 40

Средњи степен угрожености

41 до 55

Средње висок степен угрожености

55 до 70

Висок степен угрожености

71 до 80

Веома висок степен угрожености

> 81