ГЕОЛОШКИ АТЛАС СРБИЈЕ
1:2.000.000
GEOLOGICAL ATLAS OF SERBIA
1:2.000.000
ГЕОТЕРМИЈСКА КАРТА GEOTHERMAL MAP

ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА: Густина топлотног тока (глУУ/т) и главни елементи геодинамике (ОеоЈпегта! АИаз оГ Еигоре, 1992):1-област активног магматизма; 2-главни плиоценски и квартарни вулкани; 3-активни вулкански лук; 4-подручја активне или рецентне екстензије са хорстовским и рововским системима; 5-маргинални басен са редукованом континенталном кором; 6-терцијарни или квартарни континентални рифт са слабом вулканском активношЋу; 7-субдукција. SOUTH-EASTERN EUROPE: Heat flow density map (mW/m2) and main elements of geodynamics (Geothermal Atlas of Europe, 1992): 1-Areas with active magmatism; 2-Main Pliocene and Quartenary volcanoes; 3-Active volcanic arcs; 4-Active or recent extensional areas with horst and graben systems; 5-Marginal basin with reduced continental crust; 6-Tertiary or Quaternary continental rifts with low volcanic activity; 7-Subduction.
КАРТА ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА MAP OF GEOTHERMAL RESOURCES
РЕСУРСИ: 1-хидрогеотермална налазишта у стенама кенозојске старости; 2-хидрогеотермална налазишта у стенама мезозојске старости; 3-хидрогеотермалма налазишта у стенама мезозојске старости испод стена кенозојске старости; 4-хидрогеотермална налазишта у стенама препалеозојске старости; 5-петрогеотермална налазишта у гранитоидним стенама терцијарне старости; 6-хидро-петрогеотермална налазишта до дубине 200 м за експлоатацију геотермалне топлоте помоћу топлотних пумпи; 7-подручја без значајних хидрогеотермалних налазишта: а-терени од стена палеозојске и препалеозојске старости, б-крашки терени; RESOURCES: 1 -Hydrogeothermal aquifer in Cenosoic rocks; 2-Hydrogeothermal aquifer in Mesosoic rocks; 3-Hydrogeothermal aquifer in Mesosoic rocks bellow Cenosoic rocks; 4-Hydrogeothermal aquifer in Paleosoic rocks; 5-Petrogeothermal resources in Tertiary granitoide rocks; 6-Hydro-petrogeothermal resources up to 200 m for exploitation of geothermal energy with heat pumps; 7-Areas without significance hydrogeothermal resources: a) terrains with rocks of Paleosoic and Proterosoic age, b) karstic terrains;
КОРИШЋЕЊЕ РЕСУРСА: 8-за грејање; 9-за производњу хране; 10-у индустрији; 11-за балнеотерапију; 12-за рекреацију и спорт; 13-за производњу паковане воде; 14-појаве које се не користе UTILIZATION OF RESOURCES: 8-Heating; 9-Food production; 10-lndustry 11-Balneotherapy; 12-Recreation and sport; 13-Production of bottled water; 14-Occurences not used.
ПРОГРАМ ЕДИЦИЈЕ
1. Геолошка карта 2. Сателитски асамблаж 3. Геотектонска карта 4. Карта површи Мохо 5. Гравиметријска карта 6. Геомагнетска карта 7. Геоморфолошка карта 8. Неотектонска карта 9. Сеизмотектонска карта 10. Сеизмолошка карта 11. Геотермијска карта 12. Хидрогеолошка карта 13. Инжењерско геолошка карта 14. Металогенетска карта и карта рудних формација 15. Геохемијска карта 16. Екогеолошка карта
EDITION
1. Geological map 2. Satellite assemblage 3. Geotectonic map 4. Map of the Moho surface 5. Bouger gravity map 6. Geomagnetic map 7. Geomorphological map 8. Neotectonic map 9. Seismotectonic map 10. Seismological map 11. Geothermal map 12. Hydrogeological map 13. Engineering-geological map 14. Metallogenic map and map of ore formations 15. Geochemical map 16. Ecogeological map
ГЕОЛОШКИ АТЛАС СРБИЈЕ 1:2.000.000 Бр. 11. ГЕОТЕРМИЈСКА КАРТА Издаје: Министарство рударства и енергетике Републике Србије Главни уредник: М.Д.Димитријевић Редакцијски одбор: М.Д.Димитријевић, М.Коматина, Б.Крстић, П.Локин, М.Марковић, Б.Миловановић, М.Петковић, Б.Сикошек и Д.Стефановић. Аутор карата и текста: М.Миливојевић Дизајн: М.Д.Димитријевић, М.Миливојевић Технички уредник: А.Обреновић Компјутерска припрема: М.Мартиновић и А. Томашевић Штампа: БАРЕКС-Београд, 2001 Тираж: 2000 GEOLOGICAL ATLAS OF SERBIA 1:2.000.000 No. 11. GEOTHERMAL MAP Published by: Ministry for Mining and Energetics Republics of Serbia Chief editor: M.D.Dimitrijevic Editorial board: M.D.Dimitrijevic, M.Komatina, B.Krstic, P.Lokin, M.Markovic, B.Milovanovic, M.Petkovic, B.Sikosek and D.Stefanovic. Maps and text: M.Milivojevic Binding case and design: M.D.Dimitrijevic and M.Milivojevic Technical editor: A.Obrenovic Computer arregements: M.Martinovic and A. Tomasevic Printed by: BAREX-Belgrade, 2001 Circulation: 2000 copies