ГЕОЛОШКИ АТЛАС СРБИЈЕ
1:2.000.000
GEOLOGICAL ATLAS OF SERBIA
1:2.000.000
ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА КАРТА ENGINEERING-GEOLOGICAL MAP

ИНЖЕЊЕРСКА ГЕОЛОГИЈА СРБИЈЕ СА ОКОЛИНОМ ENGINEERING GEOLOGY OF SERBIA AND ADJOINING REGIONS
Инжењерскогеолошке одлике територије Србије са околином формиране су као последица геолошке грађе терена, као основног предуслова, затим деловања различитих физичких фактора, као и техногене активности на геолошку средину. Као резултат тога на овом простору су издвојене четири основне категорије, са ближим инжењерскогеолошким дефинисањем сваког посебно издвојеног литогенетског комплекса. НЕВЕЗАНЕ И СЛАБО ВЕЗАНЕ МЕКЕ СТЕНЕ су флувијални и еолски седименти, који су средине различитог састава и генезе, веома до средње деформабилних својстава у погледу стишљивости. Вода је основни фактор неповољности инжењерскогеолошких својстава терена. НЕВЕЗАНЕ, СЛАБО ВЕЗАНЕ МЕКЕ И СЛАБО ОЧВРСЛЕ СТЕНЕ неогених басена представљају хетерогену, веома до средње деформабилну средину, посебно у погледу нестабилности падина. СЛАБО ОЧВРСЛЕ ДО ЧВРСТЕ СТЕНЕ, кластичне, вулканокластичне, стене дијабаз-рожначке формације и шкриљаве метаморфне стене веома су анизотропне, јаче испуцале и дубоко алтерисане, средње домало деформабилне, слабо пропусне. ЧВРСТЕ ДО ВЕОМА ЧВРСТЕ СТЕНЕ представљене су генетски различитим врстама, велике чистоће и постојаности. Карбонатне стене су претежно красификоване, са одроњавањем у испуцалој стенској маси на стрмим падинама и у јаче красификованим зонама. Магматске стене су различите генезе и састава и слабо алтерисане. Серпентинити су јаче испуцали и подложни одроњавању на стрмим падинама. The engineering-geological characteristics of Serbia and adjoining regions are formed as the consequence ol geological pattern, as the main precondition, then interactions of various physicals factors and tehnogenic activities on geological environment. As a result, this area is devided into four main categories of environments with detailec engineering-geological definition of each separated litogenetic complex. COHESIONLESS AND POORLY COHESIVE SOFT ROCKS, represented by fluvial and eolian sediments, are environments of various composition and genesis, which are according to compressibility very to mediurr deformable. The water is the main factor of unfavourable engineering-geological characteristics of terrain. COHESIONLESS, POORLY COHESIVE SOFT AND POORLY LITHIFIED ROCKS of Neogene basins, which represent heterogenous environment, are very to medium deformable according to unstability of slopes. POORLY LITHIFIED TO HARD ROCKS, are elastics, volcaniclastic, from Diabase-chert formation and schistose metamorphic rocks, are very anisotropic, more fractured and deeply alterated, medium to little deformable anc weakly porous and permeable. HARD TO VERY HARD ROCKS, represented genetically and litologically by various types, are very hard anc stable. The carbonate rocks are mostly karstified, characterized whit rock falls of fractured rock masses on steep slopes and in more karstified areas. The igneous rocks are of various genesis and composition and poorly alterated. Serpentinites are more fractured and liable to rock falls on steep slopes.
КАРТА ТЕРЕНА ПРЕМА ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКОЈ ПОВОЉНОСТИ THE MAP OF ENGINEERING-GEOLOGICAL FAVOURABILITY
Карта садржи приказ више важнијих елемената који карактеришу територију са аспекта инжењерскогеолошке неповољности и то: СТИШЉИВОСТ, на основу које су издвојени замочварени и муљевити терени врло велике до средње стишљивости; НЕСТАБИЛНОСТ ТЕРЕНА у погледу клижења и одроњавања карактеристична за неогене седименте као и за старије, слабо очврсле, јако испуцале и алтерисане стенске масе; ЕРОДИБИЛНОСТ ПАДИНА у невезаним, слабо везаним и алтерисаним очврслим стенама; ФЛУВИ Ј АЛН АЕРОЗИ ЈАИ ПЛ АВЉЕЊЕ у нерегул исане речне токове; АБР АЗИОНИ ПРОЦЕСИ уз стрму обалу мора; ЕОЛСКИ ПРОЦЕСИ у незаштићеним деловима пешчара и КРАШКИ ПРОЦЕСИ у кречњачким теренима. Такође су приказани значајни неповољни техногени утицаји на терен, као и зоне повећаног сеизмичког ризика. Изван тако издвојених зона су терени релативно повољних инжењерскогеолошких карактеристика The map contains some important elements which characterize territory from aspect of engineering-geological unfavourabilities as follows: the COMPRESSIBILITY, according to which swampy and muddy terrains with high and medium compressibility are separated; the TERRAIN UNSTABILITY caused by sliding and rock falling, which characteristic of Neogene sediments, and older poorly lithified, highly fractured and alterated rock masses; the ERODIBILITY of slopes in cohesionless, poorly cohesive and alterated hard rocks; the FLUVIAL EROSION AND FLOODING along unregulated river flows; the ABRASION PROCESSES on steep shores; the EOLIAN PROCESSES on unprotected parts of sand plains and KARSTIFICATION PROCESSES in calcareous regions. On the map are also shown the more important unfavourable technogenic influences on terrain and areas of increased seizmic risk. Out of thus separated areas are terrains with relatively suitable engineering-geological characteristics. Translated by: Z. Savic, I. Vukadinovic
ПРОГРАМ ЕДИЦИЈЕ
1. Геолошка карта 2. Сателитски асамблаж 3. Геотектонска карта 4. Карта површи Мохо 5. Гравиметријска карта 6. Геомагнетска карта 7. Геоморфолошка карта 8. Неотектонска карта 9. Сеизмотектонска карта 10. Сеизмолошка карта 11. Геотермијска карта 12. Хидрогеолошка карта 13. Инжењерско геолошка карта 14. Металогенетска карта и карта рудних формација 15. Геохемијска карта 16. Екогеолошка карта
EDITION
1. Geological map 2. Satellite assemblage 3. Geotectonic map 4. Map of the Moho surface 5. Bouger gravity map 6. Geomagnetic map 7. Geomorphological map 8. Neotectonic map 9. Seismotectonic map 10. Seismological map 11. Geothermal map 12. Hydrogeological map 13. Engineering-geological map 14. Metallogenic map and map of ore formations 15. Geochemical map 16. Ecogeological map
ГЕОЛОШКИ АТЛАС СРБИЈЕ 1:2.000.000 Бр.13-ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА КАРТА Издаје: Републички фонд за геолошка истраживања и Геозавод-ХИГ Репринт издање: Министарство за заштиту природних богатстава и животне средине Главни уредник: М. Д. Димитријевић Редакцијски одбор: М. Д. Димитријевић, М. Комат Б. Крстић, П. Локин, М. Марковић, Б. Милованови М.Петковић, Б. Сикошек и Д.Стефановић. Аутори карата и текста: М. Коматина и Д. Мијовић Дизајн: М. Д. Димитријевић Техничка обрада: Б. Атин. Технички уредник: 3. Радовановић. Репринт припремили и обрадили: Рударско-геолошки факултет, Институт за хидрогеологију Иван Ђокић, Мирко Чекић, Данило Ракић, Сибе Нуховић, Гордана Летић и Владе Чанић Тираж: 500 примерака Штампано 2004. године. GEOLOGICAL ATLAS OF SERBIA 1:2.000.000 N0.13-ENGINEERING-GEOLOGICAL MAP Published: Republical Foundation for Geological Investigations and Geozavod-HIG Reprint published: Ministry for Protection of Natural Resources and Environmental Chief editor: M. D. Dimitrijevic Editorial board: M. D. Dimitrijevic, M. Komatina, B. Krstic, P. Lokin, M. Markovic, B. Milovanovic, M. Petkovic, B. Sikosek i D. Stefanovic. Maps and text: M. Komatina i D. Mijovic. Binding case and design: M. D. Dimitrijevic Drawing: B. Atin. Technical editor: Z. Radovanovic. Reprint edited by: Faculty of Mining and Geology nstitute of Hydrogeology Ivan Djokic, Mirko Cekic, Danilo Rakic, Sibela Nuhovic, Gordana Letic i Vlade Canic Circulation: 500 copies