ГЕОЛОШКИ АТЛАС СРБИЈЕ
1:2.000.000
GEOLOGICAL ATLAS OF SERBIA
1:2.000.000
МЕТАЛОГЕНЕТСКА КАРТА И КАРТА РУДНИХ ФОРМАЦИЈА METALLOGENIC MAP AND MAP OF ORE FORMATIONS

ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА. Скраћенице: АМР - Алпска металогенетска провинција; Ар - Апусени; BМZ - Борска металогенетска зона; DakMP - Дакијска металогенетска провинција; DМР - Динарска металогенетска провинција; КВМР - Карпато-балканска металогенетска провинција; КМ2 - Копаоничка металогенетска зона; LHМZ - Металогенетска зона Леце-Халкидик; МВSD - Средњобосанска шкриљава област; МZ - Зона Муреша; NВМZ - Нересничко-бељаничка металогенетска зона; ОСМS- Спољнокарпатска металогенетска субпровинција; RKМZ - Ридањско-крепољинска металогенетска зона; RMZ - Родопска металогенетска зона; SМО -Словеначка металогенетска област; SММР - Српско-македонска металогенетска провинција; 5М2 - Шумадијска металогенетска зона; SРМZ - Старопланинска металогенетска зона; SrKМZ - Средњогорска металогенетска зона; ВКМD - Металогенетска област Банија-Крајина; WМD - Западнокарпатска металогенетска SOUTH-EASTERN EUROPE. Key to abbreviations: AMP - Alpine metallogenic province; Ap- Apuseni; BKMD - Bania-Kraina district; BMZ - Bor metallogenic zone; DakMP - Dacian metallogenic province; DMP - Dinaric metallogenic province; KBMP - Carpatho-Balkan metallogenic province; KMZ - Kopaonik metallogenic zone; LHMZ - Lece-Halkidiki metallogenic zone; MBSD - Mid-Bosnian schists mountains district; MZ - Muresh zone.NBMZ - Neresnica-Beljanica metallogenic zone; OCMS - Outher Carpatian metallogenic subprovince; RKMZ - Ridanj-Krepoljin metallogenic zone; RMZ - Rhodopian metallogenic zone; SMD - Slovenian metallogenic district; SMMP -Serbo-macedonian metallogenic province; SMZ - Sumadija metallogenic zone; SPMZ - Stara Planina metallogenic zone; SrGMZ -Srednogorie metallogenic zone; WCMS - West Carpathian metallogenic subprovince; WMD / West Macedonian district
МЕТАЛОГЕНЕТСКА КАРТА METALLOGENIC MAP
КАРТА РУДНИХ ФОРМАЦИЈА MAP OF ORE FORMATIONS
ПРОГРАМ ЕДИЦИЈЕ
1. Геолошка карта 2. Сателитски асамблаж 3. Геотектонска карта 4. Карта површи Мохо 5. Гравиметријска карта 6. Геомагнетска карта 7. Геоморфолошка карта 8. Неотектонска карта 9. Сеизмотектонска карта 10. Сеизмолошка карта 11. Геотермијска карта 12. Хидрогеолошка карта 13. Инжењерско геолошка карта 14. Металогенетска карта и карта рудних формација 15. Геохемијска карта 16. Екогеолошка карта
EDITION
1. Geological map 2. Satellite assemblage 3. Geotectonic map 4. Map of the Moho surface 5. Bouger gravity map 6. Geomagnetic map 7. Geomorphological map 8. Neotectonic map 9. Seismotectonic map 10. Seismological map 11. Geothermal map 12. Hydrogeological map 13. Engineering-geological map 14. Metallogenic map and map of ore formations 15. Geochemical map 16. Ecogeological map
ГЕОЛОШКИ АТЛАС СРБИЈЕ 1:2.000.000 Бр.14. МЕТАЛОГЕНЕТСКА КАРТА И КАРТА РУДНИХ ФОРМАЦИЈА Издаје: Министарство рударства и енергетике Републике Србије Главни уредник: М.Д.Димитријевић Редакцијски одбор: М.Д.Димитријевић, М.Коматина, Б.Крстић, П.Локин, М.Марковић, Б.Миловановић, М.Петковић, Б.Сикошек и Д.Стефановић. Аутор карата и текста: Р.Ј.Јеленковић Дизајн: М.Д.Димитријевић, Р.Ј.Јеленковић. Технички уредник: А.Обреновић Компјутерска припрема: Р.Ј.Јеленковић Штампа: ВАКЕХ- Београд, 2000. Тираж: 2000. GEOLOGICAL ATLAS OF SERBIA 1.200.000 No14. - METALLOGENIC MAP AND MAP OF ORE FORMATIONS Published by: Ministry for Mining and Energetics Republics of Serbia Chief editor: M.D.DImltrijevIc Editorial board: M.D.DImltrijevIc, M.Komatlna, B.Krstic, P.Lokin, M.PetkovIc, B.Sikosek and D.Stefanovic. Maps and text: R.J.Jelenkovic Binding case and design: M.D.DImitrijevic and R.J.Jelenkovic. Tehnical editor: A. Obrenovlc Computer arrangements: R.J.Jelenkovic Printed by: BAREX - Belgrade, 2000. Circulation: 2000 copies.