ГЕОЛОШКИ АТЛАС СРБИЈЕ
1:2.000.000
GEOLOGICAL ATLAS OF SERBIA
1:2.000.000
ЕКОГЕОЛОШКА КАРТА ECOGEOLOGICAL MAP

АЛПСКА ЕВРОПА
Карта садржи општи приказ екогеолошких услова територије, са најзначајнијим природним и техногеним чиниоци-ма екогеолошког ризика, пре свега у окружењу Србије (нуклеарне електране, термоелектране, хемијска и петрохемијска индустрија, рударска активност, затим геохемијска мобилност и утицај опасних елемената на околину, као и изразита нестабилност, еродибилност, сеизмичка и вулканска активност и др.)
ALPINE EUROPE
The map shows general ecogeological conditions of territory with most important natural and technogenic factors of eco-geological risk, particulary in the surroundings of Serbia (nuclearpower plants, thermopowerp plants, chemical and petro¬chemical industry, mining activity, as well as geochemical mobility and influence of dangerous elements on the sur¬rounding area, and pronounced instability, erosivty, seismic and volcanic activity etc)
СРБИЈА СА ОКОЛИНОМ
Екогеолоика карта Србије представља приказ меЂусобних утицаја природних фи-зичко-геолошких чинилаца и техногених чинилаца и активности на животну средину, пре свега на тло и воду, као и приказ степена угрожености простора и објеката значајних за здраве услове живота са циљем заштите геолошке средине као основе живе и неживе природе
SERBIA AND ADJOINING REGIONS
The ecogeological map of Serbia shows the mutual influences of natural physicogeological and technogenic factors and activities on the environment, primarily on soil and water, and shows the degree of space and endangerment of objects important for healthy condition for life, with the aim to protect geological environment as the basis of live and inanimate nature.

КАРТА ПРИРОДНИХ ЧИНИЛАЦА ГЕОЕКОЛОШКОГ РИЗИКА THE MAP OF NATURAL FACTORS OF ECOGEOLOGIGAL RISK
На карти природих чинилаца екогеолоиког ризика приказана је геолошка граЂа као основа екогеолошких услова и ограничења Услови и ограничења назначени су у облику "геопатогених" зона са неповољним утицајем геолошких чинилаца на животну средину: појава нестабилности тла, еродибилности, деформабилности и сеизмичности, затим утицаја подземних и површинских вода, повеЋаног присуства микроелемената тешких метала и токсичних материјала у тлу и води, повеЋане природне радиоактивности тла_ Карта анализира подложност геолошке средине према утицајима природних и вештачких чи-нилаца и активности на простору Србије. On the Map of natural factors of ecogeological risk geology as a basis of ecogeological condi¬tions and limitations is shown, marked in form of „geopathogenic" zones with an unfavourable influence of geological factors on the environment: occurrence of soil instability, erosivity, deformability and seismicity, the influence of ground and surface water, increased presence of microelements of heavy metals and toxic materials in soil and water, increased natural radioac¬tivity of soil... The map analyses the liability of geological environment according to influence of natural and artificial factors and activities on the territory of Serbia.
КАРТА СТЕПЕНА ГЕОЕКОЛОШКОГ РИЗИКА И ЗАШТИТЕ MAP SHOWING DEGREE OF ECOGEOLOGIGAL RISK AND PROTECTION
Карта степена екогеолоиког ризика и зашгите садржи зонирање територије Србије према степену екогеолошке угрожености у односу на стања, својства и чиниоце геолошке средине, са истицањем објеката и различитих техногених активности у зонама високог степена екогеолошког ризика (зоне рударства, масовне индустрије, депонија опасних материја и др.). На карти су приказани значајнији објекти и простори који захтевају посеб-ну екогеолошку заштиту (подручја изворишта водоснабдевања, подручја посебних природних вредности, и др.). The Map showing degree of ecogeological risk and protection contains territories of Serbia zoned according to degree of ecogeological endangerment related to status, properties and factors of the geological environment, with emphasis on objects and various technogenic activities in zones of high ecogeological risk degree (mining zones, industry zones, waste dumps of dangereous matters etc). Important objects and areas which need special ecogeological protection are also shown on the map (areas for sources of water supply, areas of particular natural values, etc).
ПРОГРАМ ЕДИЦИЈЕ
1. Геолошка карта 2. Сателитски асамблаж 3. Геотектонска карта 4. Карта површи Мохо 5. Гравиметријска карта 6. Геомагнетска карта 7. Геоморфолошка карта 8. Неотектонска карта 9. Сеизмотектонска карта 10. Сеизмолошка карта 11. Геотермијска карта 12. Хидрогеолошка карта 13. Инжењерско геолошка карта 14. Металогенетска карта и карта рудних формација 15. Геохемијска карта 16. Екогеолошка карта
EDITION
1. Geological map 2. Satellite assemblage 3. Geotectonic map 4. Map of the Moho surface 5. Bouger gravity map 6. Geomagnetic map 7. Geomorphological map 8. Neotectonic map 9. Seismotectonic map 10. Seismological map 11. Geothermal map 12. Hydrogeological map 13. Engineering-geological map 14. Metallogenic map and map of ore formations 15. Geochemical map 16. Ecogeological map
ГЕОЛОШКИ АТЛАС СРБИЈЕ 1 : 2 000 000 Бр. 16 - ЕКОГЕОЛОШКА КАРТА Издаје: Министарство рударства и енергетике Републике Србије и Геолошки завод "Гемини" Београд Главни уредник: М. Д. Димитријевић Редакциони одбор: М. Д. Димитријевић. М. Коматина, Б. Крстић, П. Локин, М. Марковић, Б. Миловановић, М. Петковић, Б. Сикошек и Д. Стевановић Аутор карата и текста: М. Лазић, М. Коматина, Б. Божовић Дизајн: М. Д. Димитријевић Техничка обрада: Н. Тасић Технички уредник: 3. Радовановић Штампа: Публикум, Београд, 1998. Тираж: 2000 Штампано: 1998. године GEOLOGICAL ATLAS OF SERBIA 1 : 2 000 000 No 16 - ECOGEOLOGICAL MAP Publiched by: Republic Ministry for Mining and Energetics and Geological Institut "Gemini" Chief editor: M. D. Dimitrijevic Editorial board: M. D. Dimitrijevic, M. Komatina, B. Krstic, P. Lokin, M. Markovic, B. Milovanovic, M. Petkovic, B. Sikosek i D. Stevanovic Maps and text: M. Lazic, M. Komatina, B. Bozovic Binding case and design: M. D. Dimitrijevic Drawing: N. Tasic Technical editor: Z. Radovanovic Printed by: Publicum, Belgrade, 1998. Circulation 2000 copies Printed in 1998. year