ГЕОЛОШКИ АТЛАС СРБИЈЕ
1:2.000.000
GEOLOGICAL ATLAS OF SERBIA
1:2.000.000
Сателитски асемблаж Satellite assemblage

РУПТУРНИ СКЛОП ЕВРОПЕ RUPTURE PATTERN OF THE SOUTH-EASTERN EUROPE

ГЕОГРАФСКА КАРТА GEOGRAPHIC MAP

ПЕРСПЕКТИВНИ ИЗГЛЕД ВЕЋЕГ ДЕЛА СРБИЈЕ PERSPECTIVE VIEW OF THE BIGGER PART OF SERBIA
Блокдијаграм већег дела Србије конструисан је израдом дигиталног елевационог модела на бази топографске карте размере 1:1.000.000. Преко овог модела постављен је Landsat-3 сателитски снимак. Добијена слика даје тродимензијални перспективни приказ терена са свим детаљима који се у датој размери могу запазити. Конструкција дигиталног елевационог модела и његово повезивање са сателитским снимком обављени су применом програмских пакета GRASS и ER Mapper. Block-diagram of the bigger part of Serbia was constructed by elaboration of digital elevation model, based on topographic map, scale 1:1.000.000. Overthis model the Landsat-3 images of same area are overlaid. Obtained picture displays three-dimensional perspective view of the terrain with all details visible in given scale. The digital elevation model construction and its connection with the satellite images was performed using the GRASS and ER Mapper software packages.

САТЕЛИТСКИ АСАМБЛАЖ СА РЕГИОНАЛНИМ РУПТУРНИМ СКЛОПОМ СРБИЈЕ СА ОКОЛИНОМ SATELLITE ASSEMBLAGE WITH REGIONAL RUPTURE PATTERN OF SERBIA AND SURROUNDINGS
Асамблаж је компјутерски израђен од колор композитних сателитских снимака мисије 1_апс.5а.-3 применом програмских пакета СР.А55 и ЕР Маррег. У регионалном структурном склопу истичу се линеарне и кружне структуре. Линеарне структуре представљају разломе различите величине, генезе, геометрије и кинематике. На истоку разломи следе пружање морфоструктуре Карпатско-балканског лука. Од Велике и Јужне Мораве на запад запажа се низ разлома пружања ССЗ-ЈЈИ. У западном делу Србије разломи мењају пружање у правац ЗСЗ-ИЈИ. Уочљиви су такође и разломи пружања СИ-ЈЗ до ИСИ-ЗЈЗ. Последњи, добро изражени у рељефу, представљају неотектонски активне структуре. Кружне структуре се јављају као крупне форме рељефа настале тектонском и/или магматском активношћу. Концентрисане су у тимочком магматском комплексу у простору Бора и Мајданпека, у области Шумадије на правцу Авала-Рудник-Котленик, на подручју Копаоника и Голије и у области развоја магматита Сурдулице и Врања. Појаве магматита и са њима повезаних кружних структура контролисане су разломима пружања ССЗ-ЈЈИ.
Положај сателитских снимака Ландсат одређује се према светском референтном систему. Снимци су распоређени по орбитама правца север-југ и редовима правца исток-запад. Један сателитски снимак покрива простор димензија 185x185 километара.
The assemblage was produced by computer, using colour composites Landsat-3 satellite images, applying the GRASS and ER Mapper software packages. Regional structural pattern characterise the appearance of linear and circular structures. Linear structures represent ruptures of different size, genesis, geometry and kinematics. In the east ruptures follow strike of the Karpatho-balkan bow morphostructure. Westward from the Velika and Južna Morava rivers a number of ruptures striking NNW-SSE appear. In the western part of Serbia ruptures change direction and strike WNW-ESE. The system of ruptures striking NE-SW and ENE-WSW can be also distinguished. The last, well reflected in topography, represent neotectonically active structures. Circularstructures appearas large reliefforms created by tectonicand/or magmaticactivitv. They are concentrated in the Timok magmatic complex (the Bor and Majdanpek area), in the Šumadija zone where they follow direction of Avala-Rudnik-Kotlenik Mountains, in the Kopaonik and Golija Mountains area, and in the Surdulica and Vranje area, where magmatic rocks are developed. Occurrences of magmatic rocks and circularstructures connected to them are controlled by ruptures striking NN W-SSE.
Position ofthe Landsatsatellite images isdefined according tothe World Reference System. Imagesarearranged according tothe paths oriented north-south and rows of the east-west directions. Asatellite image covers area of 185x185 kilometers.


ПОКРИВЕНОСТ ЦЕНТРАЛНЕ И ЈУЖНЕ ЕВРОПЕ СНИМЦИМА САТЕЛИТА ЛАНСАТ LANDSAT IMAGE COVERAGE OF THE CENTRAL AND SOUTHERN EUROPE
Положај сателитских снимака Ландсат одређује се према светском референтном систему. Снимци су распоређени по орбитама правца север-југ и редовима правца исток-запад. Један сателитски снимак покрива простор димензија 185x185 километара. Position ofthe Landsatsatellite images isdefined according tothe World Reference System. Imagesarearranged according tothe paths oriented north-south and rows of the east-west directions. Asatellite image covers area of 185x185 kilometers.

ПРОГРАМ ЕДИЦИЈЕ
1. Геолошка карта 2. Сателитски асамблаж 3. Геотектонска карта 4. Карта површи Мохо 5. Гравиметријска карта 6. Геомагнетска карта 7. Геоморфолошка карта 8. Неотектонска карта 9. Сеизмотектонска карта 10. Сеизмолошка карта 11. Геотермијска карта 12. Хидрогеолошка карта 13. Инжењерско геолошка карта 14. Металогенетска карта и карта рудних формација 15. Геохемијска карта 16. Екогеолошка карта
EDITION
1. Geological map 2. Satellite assemblage 3. Geotectonic map 4. Map of the Moho surface 5. Bouger gravity map 6. Geomagnetic map 7. Geomorphological map 8. Neotectonic map 9. Seismotectonic map 10. Seismological map 11. Geothermal map 12. Hydrogeological map 13. Engineering-geological map 14. Metallogenic map and map of ore formations 15. Geochemical map 16. Ecogeological map
ГЕОЛОШКИ АТЛАС СРБИЈЕ 1:2.000.000 Бр. 2 - САТЕЛИТСКИ АСАМБЛАЖ Издаје: Републички фонд за геолошка истраживања и Катедра за методе геолошког картирања Рударско-геолошког факултета у Београду. Главни уредник: М.Д.Димитријевић Редакцијски одбор: М.Д.Димитријевић.М.Коматина, Б.Крстић,П.Локин,М.Марковић, Б.Миловановић.М.Петковић, Б.Сикошек и Д.Стефановић. Аутори карата и текста: Р.Павловић, Т.Чупковић и М.Марковић. Дизајн и техничка обрада: Т.Чупковић и Р.Павловић. Компјутерска обрада: Н.Човић и Т.Чупковић. Технички уредник: З.Радовановић. Тираж: 2000 примерака Штампано 1996. године. GEOLOGICAL ATLAS OF SERBIA 1:2.000.000 No2 - SATELLITE ASSEMBLAGE Published by: Republical Foundation for Geological Investigation and Chairfor Methods of Geological Mapping, Faculty of Mining and Geology, Belgrade. Chief editor: M.D.Dimitrijević Editorial board: M.D.Dimitrijević, M.Komatina, B.Krstić, RLokin, M.Marković, B.Milovanović, M.Petković, B.Sikošek and D.Stefanović. Maps and text: R.Pavlović, T.Čupković and M.Marković. Binding case and design: T.Čupković and R.Pavlović. Computer arrangements: N.Čović and T.Čupković. Technical editor: Z.Radovanović. Circulation: 2000 copies Printed: 1996.