ГЕОЛОШКИ АТЛАС СРБИЈЕ
1:2.000.000
GEOLOGICAL ATLAS OF SERBIA
1:2.000.000
КАРТА ПОВРШИ МОХО И ГРАВИМЕТРИЈСКА КАРТА THE MAP OF MOHO SURFACE AND BOUGUER GRAVITY MAP

КАРТА ПОВРШИ МОХО -Југоисточна Европа THE MAP OF MOHO SURFACE - Southeastern Europe
Највеће дубине Мохо дисконтинуитета (око 50 кн) регистроване су на подручју Алпа и Динарида, што је сагласно теоријама о дебљини литосфере на континенталном подручју. Панонски басен карактерише се малом дубином до Мохо границе (око 20 км), док су најмање дубине у подручју Тиренског мора (мање од 10 км). Дубина до Мохо границе, према теорији изостазије, у корелацији је са распоредом топографских маса, при чему на континентима са високим планинама одговара већа дубина до ове границе и обрнуто. The greatest depth to the Moho surface (about 50 km) is obtained in Alps and Dinarides. This is in accordance with the theory on lithosphere thickness in continental regions. The Pannonian Basin is typified by small depth to the Moho boundary (about 20 km), while the smallest depths are obtained in the Tyrrenian Sea (less than 10 km). The depth to the Moho surface, according to the theory of isostasy, correlates with the disposition of topographic masses, as do the Bouguer anomalies too: where the gravity anomalies are positive, it is assumed that the crust is thinner than normal; where they are negative, the crust is thickerthan usual.

КАРТА ПОВРШИ МОХО - Србија са околином THE MAP OF MOHO SURFACE - Serbia and adjoining territories
Ова карта урађена је на основу података дубоког сеизмичког сондирања у комбинацији са рачунањем дебљине блокова литосфере по формулама којима се изражава зависност између три величине: дубине границе Мохоровичићевог дисконтинуитета, аномалије силе теже и висине. Статистичка веза међу поменутим величинама дата је по аутору Р.М. Деменицкој. Највећа дубина до Мохоровичитпевог дисконтинуитета регистрована је у подручју Црне Горе северно од Подгорице где износи скоро 50 км. Мохо граница постепено оплићава ка североистоку тако да на подручју Војводине износи око 20 км. This map is constructed on the base of Deep Seismic Sounding together with calculations of the thickness of crustt by formulas which depend on three parameters: the depth of Moho surface, the Bouguer anomaly and the altitude above the sea level. Statistical relation between these parameters are calculated by various methods (e.g. by method of R.M. Demenickaya). The extreme depth to the Moho discontinuity, obtained in Crna Gora north of Podgorica, nearly 50 km. The Moho boundary gradually shallows toward northeast and in Pannonian Basin amounts to only about 20 km.


ГРАВИМЕТРИЈСКА КАРТА - Карта Бугеових аномалија BOUGUER GRAVITY MAP
Најниже вредности аномалија регистроване су у домену Подгорице у Црној Гори (око минус 110 mgal а највише на Фрушкој Гори (око 18 mgal). Минималне вредности аномалија у подручју Црне Горе могу се објаснити задебљањем Земљине коре на местима високих планинских венаца. Издигнутим геолошким структурама типа антиклиноријума одговарају негативне гравиметријске аномалије и обратно. Овакав однос везан је са рељефом дубоких зона Земљине коре: дебљина коре увећава се у издигнутим зонама и смањује се у спуштеним. The lowest values of gravity are in Montenegro (about minus 110 mgal), and the highest ones are at Fruska Gora Mt in the Pannonian Basin (18 mgal). The gravity minimum in Montenegro is caused by great thickness of crust in the Dinaric mountains. Geological uplifts, as anticlinoria, correspond to the negative gravity anomalies, and conversely. These connections are related to the relief of the deep crust: the thickness of the crust is considerable in uplifted areas and reduced in the depressed zones.
Бугеове аномалије показују тенденцију постепеног пораста према североистоку са правцем изолинија који је паралелан динарском пружању структура. Од овога се издваја подручје јужне Србије и Македоније на којем преовлађују правци ЈЗ-СИ са карактеристичним дисконтинуитетом пружања дуж линије Ђаковица - Приштина - Димитровград. Овај дисконтинуитет оштро пресеца динарски комплекс у граничном појасу између Србије и Албаније што се јасно уочава обликом гравиметријских аномалија које у овом делу имају правац управан на динарски систем.
Сурдулички гранитоид каракетерише се изразитом негативном гравиметријском аномалијом која се протеже до Ћустендила и делчева.
Bouguer anomalies show a tendency to increase succesively toward to northeast, with isolines parallel to the Dinaridic structures. This is not the case in the southern part of Serbia and Macedonia, where isolines show a southwest -northeast direction, with remerkable discontinuity along the line Djakovica-Pristina-Dimitrovgrad. This discontinuity cuts the Dinaridic complex in the area of the Albanian-Serbian border, what can be clearly noted by forms of gravity anomalies which have and orientation perpendiculartothe Dinarides.
The Surdulica granitoide (southeastern Serbia) shows an outstanding negative gravity anomaly which extends toward Custendil-Deleevo.
Подручје Војводине одликује се релативно слабо израженим аномалијама, што је и разумљиво имајући у виду дебео седиментни покривач. Одликује се релативно слабо израженим аномалијама, што је и разумљиво имајући у виду дебео седиментни покривач. Ипак, подручје Фрушке Горе карактерише изразита позитивна аномалија правца пружања запад - исток која, идући ка Румунији, добија правац ка североистоку.
На појединим местима, може се уочити изразита корелација са пружањем геотектонских јединица приказаних на провидној олеати топонима. ово показује да постоји дубока веза између положаја великих геолошких структура и података гравиметријских испитивања.
The Pannonian Basin is characterised by week gravity anomalies. This is caused by very thick cover of Neogene sediments. The Fruska Gora area is, neverttheless, distinguished by a positive anomaly oriented west-east, which toward Romania turns toward northeast.
Correlation between gravity anomalies and main tectonic units, shown on the overlay accompanying the 1:2.000.000 geological map, is clearly evident in places. This confirms the deep connection between position of the regional geological structures and the gravity data.
ПРОФИЛ А - Б
Положај профила А - Б приказан је на карти површи Мохо и гравиметријској карти. Овај профил урађен је по правцу пружања профила дубоког сеизмичког сондирања. Геолошка интерпретација извршена је на основу сеизмичких гравиметријских и геолошких података.
SECTIONA-B
The position of the section A-B is shown on the maps of the Moho surface and Bouguer gravity. The section is cinstructed in the direction of DSS and according to this data. Geological interpretation is made on the base of seismic gravity and geological data.

ПРОГРАМ ЕДИЦИЈЕ
1. Геолошка карта 2. Сателитски асамблаж 3. Геотектонска карта 4. Карта површи Мохо 5. Гравиметријска карта 6. Геомагнетска карта 7. Геоморфолошка карта 8. Неотектонска карта 9. Сеизмотектонска карта 10. Сеизмолошка карта 11. Геотермијска карта 12. Хидрогеолошка карта 13. Инжењерско геолошка карта 14. Металогенетска карта и карта рудних формација 15. Геохемијска карта 16. Екогеолошка карта
EDITION
1. Geological map 2. Satellite assemblage 3. Geotectonic map 4. Map of the Moho surface 5. Bouger gravity map 6. Geomagnetic map 7. Geomorphological map 8. Neotectonic map 9. Seismotectonic map 10. Seismological map 11. Geothermal map 12. Hydrogeological map 13. Engineering-geological map 14. Metallogenic map and map of ore formations 15. Geochemical map 16. Ecogeological map
ГЕОЛОШКИ АТЛАС СРБИЈЕ 1:2.000.000 Издаје: Републички фонд за геолошка истраживања и РГФ-Катедра за геофизику. Главни уредник: М.Д.Димитријевић. Редакцијски одбор: М.Д.Димитријевић, М.Коматина, Б.Крстић, П.Локин, М.Маровић, Б.Миловановић, М. Петковић, Б.Сикошек и Д.Срефановић. Технички уредник: З.Радовановић. КАРТА ПОВРШИ МОХО (4) ГРАВИМЕТРИЈСКА КАРТА (5) Карта, текстови, корице, дизајн: М.Старчевић. Компјутерска припрема: М.Старчевић Штампа: ПУБЛИКУМ, Београд Тираж: 2000 примерака Штампано 2004. године GEOLOGICAL ATLAS OF SERBIA 1 : 2 000 000 Published by: Republical Foundation for Geological Investigations and RGF -Geophysical Department Chief editor: M.D.Dimitrijevic. Editorial board: M.D.Dimitrijevic, M.Komatina, B.Krstic, P.Lokin, M.Markovic, B.Milovanovic, M.Petkovic, B. Sikosek and D.Stefanovic. Technical editor: Z.Radovanovic. MOHO-DISCONTINUITY MAP (4) BOUGUER GRAVITY MAP (5) Maps, text, binding case and design: M.Starcevic Computer arrangements: M.Starcevic Printed by: PUBLIKUM, Belgrade Circulation: 2000 copies. Printed: 2004.