ГЕОЛОШКИ АТЛАС СРБИЈЕ
1:2.000.000
GEOLOGICAL ATLAS OF SERBIA
1:2.000.000
ГЕОМАГНЕТСКА КАРТА GEOMAGNETIC MAP

ГЕОМАГНЕТСК КАРТА - Југоисточна Европа
Приказана је схематизована карта аномалија вертикалне компоненте за подручје Југоисточне Европе. Аномалије углавном одражавају присуство већих геолошких структура на овом подручју. Позитивне вредности аномалија означене су нијансама наранџасте, а негативне нијансама плаве боје.
GEOMAGNETIC MAP - Southeastern Europe
Schematic map of vertical component anomalies for Southeastern Europe area is presented. The anomalies mostly represent the main geological structures in this area. Positive values of anomalies are colored by shades of orange and negative by shades of blue.

ГЕОМАГНЕТСКА КАРТА GEOMAGNETIC MAP
ГЕОМАГНЕТСКА КАРТА - Вертикална компонента Za
Карта је израђена на основу терестричког премера на тачкама првог реда и тачкама регионалног премера. Мерења су сведена на епоху 1960.0. Хомогеност у магнетском пољу испитивана је на мерним тачкама на удаљености од 50 m у четири главна правца по критеријуму да градијент буде мањи од 1 nT/m. Поправка за дневну варијацију унета је на темељу регистрација добијених на Геомагнетској опсерваторијм Гроцка. Према облицима и величини аномалија, на овој карти могу се издвојити карактеристични правци линеарног пружања. To cy правци који, углавном, одражавају присуство и границе већих тектонских јединица, као што су Српско-македонска маса у централном делу Србије пружања север-југ, затим Карпато-балкански лук у Источној Србији, као и ултрамафитски појас у југозападном делу Србије. У Војводини, то је правац исток-запад у пределу Фрушке Горе, као и аномалија која се из централног дела Баната простире даље у Румунију.
GEOMAGNETIC MAP - Vertical component Za
The map was constructed based on surface measurements at the First order stations and regional measurement stations. The Normal field of the Epoch 1960.0 was calculated. Homogeneity of geomagnetic field was established by measuring on stations at distance of 50 m in four main directions. The criteria of homogeneity ware that the values of gradient are less then 1 nT/m. Daily variations of magnetic field were registered at Geomagnetic Observatory Grocka. According to the shape and size of anomalies on the map, some characteristic lines can be recognized. These are directions which mostly represent the presence and boundaries of main tectonic units: Serbo- in southwest part of Serbia. InVojvodina.thatis east-west direction in FruskaGora region and anomaly that extends from central Banat toward Romania.

ГЕОЛОШКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА
геомагнетских и гравиметријских података
GEOLOGIC INTERPRETATION
of magnetic and gravity data
Ова карта урађена је на основу података геомагнетског терестричког премера и гравиметријских података. Према облику и положају геофизичких аномалија, као и према геолошким подацима, издвојене су зоне са ултрабазичним и киселим интрузивима, као и подручја у којима преовлађују поједини литолошки чланови, као што је карбонатни појас у подручју Црне Горе, затим метаморфити у централном и источном делу Србије и подручје Панонског Басена са присуством дебелих пакета неогених седимената. Приказане су, такође, регионалне дислокације, издвојене на основугеомагнетских и гравиметријских података. This map is constructed on the bases of geomagnetic surface measurements and gravity data. According to the shape and position of geophysical anomalies, as well as to geological data, regions with ultrabasic rocks and acidic intrusive were separated. Areas with specific lithological characteristics, as carbonate rocks in Montenegro, metamorphic rocks in Central and Eastern Serbia, as well as Pannonian Basin with Neogene's sediments, were also presented. Regional dislocations, interpreted according to geomagnetic and gravity data, were presented as well.

ЕЛЕМЕНТИ МАГНЕТНОГ ПОЉА ЗЕМЉЕ - за Београд у периоду од 1901 - 2000. године
Магнетно поље Земље је променљиво у простору и у времену. Графици приказују промене елемената нормалног магнетног поља Земље (Т-укупно магнетно поље, Z - вертикална компонента магнетног поља, H - хоризонтална компонента магнетног поља, D - деклинација, I - инклинација), на станици у Београду за период од 1901-2000.године.
ELEMENTS OF EARTH MAGNETIC FIELD-for Belgrade overa period from year 1901-2000
Earth magnetic field is changeable both in space and in time. Variations of the elements of normal Earth magnetic field (T - total magnetic field, Z - vertical component of magnetic field, H - horizontal component of magnetic field, D - declination, I - inclinacion), at station in Belgrade over a period from year 1901-2000, are presented on the graphs.

ЗЛОТСКА ГЕОМАГНЕТСКА АНОМАЛИЈА ZLOT GEOMAGNETIC ANOMALY
Злотска геомагнетска аномалија, због интезитета вертикалне компоненте, која достиже вредност нормалног геомагнетног поља ових простора, у свету је позната као једна од највећих регистрованих аномалија. Заузима простор од око 4 кт и простире се југозападно од Бора. Интезитет поља веома варира на малом простору, о чему сведочи и промена деклинације (0), што се јасно види на слициу доњем левом углу. Досадашња истраживања нису дала прихватљиво геолошко тумачење порекла узрочника Злотске аномалије. Zlot geomagnetic anomaly is known around the World as one of the greatest anomalies, for the intensity of vertical component of Earth's magnetic field reaches the values of normal magnetic field at this area. Anomalous area covers the surface of 4 km2. It is placed south-west from Bor. Variations of the intensity of geomagnetic field are very distinct in this area, as can be seen from the variations of declination (D) at the figure on bottom left. Acceptable geological explanation of Zlot's geomagnetic anomaly origin has not been achieved until today.


ПРОГРАМ ЕДИЦИЈЕ
1. Геолошка карта 2. Сателитски асамблаж 3. Геотектонска карта 4. Карта површи Мохо 5. Гравиметријска карта 6. Геомагнетска карта 7. Геоморфолошка карта 8. Неотектонска карта 9. Сеизмотектонска карта 10. Сеизмолошка карта 11. Геотермијска карта 12. Хидрогеолошка карта 13. Инжењерско геолошка карта 14. Металогенетска карта и карта рудних формација 15. Геохемијска карта 16. Екогеолошка карта
EDITION
1. Geological map 2. Satellite assemblage 3. Geotectonic map 4. Map of the Moho surface 5. Bouger gravity map 6. Geomagnetic map 7. Geomorphological map 8. Neotectonic map 9. Seismotectonic map 10. Seismological map 11. Geothermal map 12. Hydrogeological map 13. Engineering-geological map 14. Metallogenic map and map of ore formations 15. Geochemical map 16. Ecogeological map
ГЕОЛОШКИ АТЛАС СРБИЈЕ 1 : 2 000 000 Издаје: Министарство науке и заштите животне средине, Управа за заштиту животне средине и Рударско-геолошки факултет. Главни уредник: М. Д. Димитријевић Редакцијски одбор: М. Д. Димитријевић, М. Коматина, Б. Крстић, П. Локин, М. Марковић, Б. Миловановић, М. Петковић, Б. Сикошек и Д. Стефановић. Технички уредник: 3. Радовановић. ГЕОМАГНЕТСКА КАРТА (6) Карте, текстови, корице, дизајн: А. Ђорћевић, М. Старчевић, И. Васиљевић. Компјутерска припрема: И. Васиљевић, А. Ђорћевић, М. Старчевић, Б. Смиљанић, В. Цветков. Тираж: 500 примерака Штампано: 2005. год. GEOLOGICAL ATLAS OF SERBIA 1 : 2 000 000 Published by: Ministry of Science and Environmental Protection, Directorate for the Environmental protection and Faculty of Mining and Geology. Chief editor: M. D. Dimitrijevic Editorial board: M. D. Dimitrijevic, M. Komatina, B. Krstic, P. Lokin, M. Markovic, B. Milovanovic, M. Petkovic, B. Sikosek and D. Stefanovic. Technical editor: Z. Radovanovic GEOMAGNETIC MAP (6) Maps, text, binding case and design: A. Đordevic, M. Starcevic, I. Vasiljevic Computer arrangements: I. Vasiljevic, A. Đordevic, M. Starcevic, Smiljanic, V. Cvetkov. Circulation: 500 copies Printed: 2005.