ГЕОЛОШКИ АТЛАС СРБИЈЕ
1:2.000.000
GEOLOGICAL ATLAS OF SERBIA
1:2.000.000
HEOTEKTOHCKA KAPTA NEOTECTONIC MAP

Кретање блокова по неотектонским разломима су претежно гравитацона. Током овог периода, дугог десетак милиона година, активност разлома је вишеструко обнављана уз промене знака и интензитета кретања, као и уз периоде мировања, тако да се углавном може утврдити само сумарна величина и брзина кретања. Максимални износ вертикалних неотектонских покрета достиже осам километара, са више од 2 км издизања на југу (Шара) и преко 5 км спуштања на северу (Сегедин). Сумарне брзине покрета, различитог знака, крећу се у распону од -0,4 мм до +0,2 мм годишње. С обзиром на промене знака кретања током неотектонског периода, може се претпоставити да су брзине кретања достизале 3-4 милиметра годишње, што је сагласно и са савременим покретима. Movements of blocks along neotectonic fractures were mostly gravitational. During this period, some ten milions of years long, the activity of fractures has been many times resumed with changes of movement sign and intensity, together with periods of quiescence; therefore only the sum quantity and velocity of movement can be generally estimated. Maximum sum of vertical neotectonic movements amounts to 8 km, with over 2 km of uplifting in the south (Šara Mt.), and more than 5 km of subsidence in the north (Segedin). Sum movement velocities, disregarding the sign, range from -0.4 mm to +0.2 mm/year. Taking into consideration changes in sign of movement during the neotectonic period, it could be assumed that movement velocities amounted to 3-4 mm/year, which is in accordance with present-day movements too.
КАРТА ДЕБЉИНЕ СЕДИМЕНАТА НЕОГЕНА ISOPACH MAP OF NEOGENE DEPOSITS
HEOTEKTOHCKA KAPTA NEOTECTONIC MAP
Неотектонски период - од почетка горњег миоцена до данас, тектонски је веома активан. Обнављано је кретање по бројним старијим разломима и стварани су нови, делећи нашу територију на блокове, дека -до хектокилометарских димензија, са различитим диференцијалним кретањима. Разломи се групишу у неколико система различите оријентације: разломи СЗ-ЈИ и С-Ј вероватно су старији, док су структуре СИ-ЈЗ и И-3 млађе. Локална одступања од овог редоследа стварања су бројна. Neotectonic period, lasting from the beginning of the Upper Miocene to the present day, has been very active tectonically. Along numerous older fractures movements have been restored together with opening of new fractures subdividing the national territory into blocks of deca to hectokilometric size with variabile differential movements. Fractures group into several systems differing in orientation. Structures NW-SE and N-S are the most probably older, and those oriented NE-SWand E-W younger. Local exceptions to this sequence are numerous.
KAPTA САВРЕМЕНИХ ВЕРТИКАЛНИХ ПОКРЕТА MAP OF RECENT VERTICAL MOVEMENTS
ПРОГРАМ ЕДИЦИЈЕ
1. Геолошка карта 2. Сателитски асамблаж 3. Геотектонска карта 4. Карта површи Мохо 5. Гравиметријска карта 6. Геомагнетска карта 7. Геоморфолошка карта 8. Неотектонска карта 9. Сеизмотектонска карта 10. Сеизмолошка карта 11. Геотермијска карта 12. Хидрогеолошка карта 13. Инжењерско геолошка карта 14. Металогенетска карта и карта рудних формација 15. Геохемијска карта 16. Екогеолошка карта
EDITION
1. Geological map 2. Satellite assemblage 3. Geotectonic map 4. Map of the Moho surface 5. Bouger gravity map 6. Geomagnetic map 7. Geomorphological map 8. Neotectonic map 9. Seismotectonic map 10. Seismological map 11. Geothermal map 12. Hydrogeological map 13. Engineering-geological map 14. Metallogenic map and map of ore formations 15. Geochemical map 16. Ecogeological map
ГЕОЛОШКИ АТЛАС СРБИЈЕ 1:2.000.000 Бр. 8 - НЕОТЕКТОНСКА КАРТА Издаје: Министарство за рударство и енергетику Р. Србије и Геоинститут - Београд Главни уредник: М.Д. Димитријевић Редакцијски одбор: М.Д. Димитријевић, М. Коматина, Б. Крстић, П. Локин, М. Мар-ковић, Б. Миловановић, М. Петковић, Б. Сико-шек и Д. Стефановић. Аутори карата и текста: С. Комарницки, Н. Станић М. Марковић и Р. Павловић Компјутерска припрема: А. Обреновић Дизајн: С. Комарницки, А. Обреновић Техничка обрада: А. Обреновић, Г. Петровић Технички уредник: 3. Радовановић. Штампа: Публикум, Београд Тираж: 2000 Штампано 1997. године. GEOLOGICAL ATLAS OF SERBIA 1:2.000.000 N°8 - NEOTECTONIC MAP Published by: Republic Ministry for mining and energetics and Geoinstitut - Belgrade Chief editor: M.D. Dimitrijevic. Editorial board: M.D. Dimitrijevic, M. Komatina, B. Krstic, P. Lokin, M. Markovic B. Milovanovic, M. Petkovic, B. Sikosek i D. Stefanovic. Maps and text: S. Komarnicki, N. Stanic, M. Markovic and R. Pavlovic Computer arrangements: A. Obrenovic Binding case and design: S. Komarnicki, A. Obrenovic Drawing: A. Obrenovic, G. Petrovic Technical editor: Z. Radovanovic. Printed by: Publikum, Belgrade, 1997. Circulation 2000 copies.