ГЕОЛОШКИ АТЛАС СРБИЈЕ
1:2.000.000
GEOLOGICAL ATLAS OF SERBIA
1:2.000.000
СЕИЗМОТЕКТОНСКА И СЕИЗМОЛОШКА КАРТА SEIZMOTECTONIC AND SEIZMIC MAP

За тектонске земљотресе, карактеристичне за наше области, основни извор енергије су тектонски напони изазвани подвлачењем (субдукцијом) Афричке плоче под Европску, уз кретања ка СЗ. Јадранска маса истакнути клин Африке - утиснута је између Апенина и Динарида дуж колизионо-компресионих раседа развијених по јадран-ском приобаљу. Ови напони се из зоне субдукције и ових раседа преносе на залеђа приобаља. У најближој, примарној компресивној зони (I), ширине око 250 км, јављају се жаришта земљотреса магнитуде 7,5 до 6,5, са интензитетима 9 до преко 10° МСК. У другој (II) зони, на удаљеностима од 250 до 400 (460) км могу на сеизмоактивним раседима настати земљотреси магнитуде 6,4 до 5,7, са интензитетом 9 до 8° МСК. У трећој (III), најудаљенијој зони могу се јавити земљотреси чије магнитуде не прелазе 5,6, са интензитетом у епицентру до 8° МСК. (Магнитуда М означава количину енергије која се ослобађа при земљотресу - Рихтерова скала са поделом на 9 ступњева, где 1. одговара удару опеке која пада са висине од 1м, a 9. енергији од неколико стотина милиона тона експлозива ТНТ). For tectonic earthquakes, typical in Serbia, the main source of energy are the tectonic stresses caused by the NW subduction of the African under the Europian plate. The Adriatic massif (the promontory of Afrika) is pushed between the Apenines and the Dinarides along collision-compression faults developed across the Adriatic coast. The stresses are transmitted to the hinterland from the subduction zone and the faults. In the nearest, primary compression zone (I), about 250 km wide, foci occur of earthquake magnitudes from 7.5 to 6.5 and intensities from 9° to over 10° MSK. In the second (II) zone, at distances from 250 km to 400 (460) km, earthquakes of magnitudes from 6.4 to 5.7 and intensities from 9° to 8° MSK are likely to occur at seismo-active faults. In the third (III), most distant zone, earthquakes can have magnitudes up to 5.6 and intensities in epicentre to 8° MSK. (Magnitude, M, denotes the amount of energy released by an earthquake Richter scale is divided into nine degrees; earthquake of magnitude 1 is equal to the shock by a brick fallen from a heigh of one metre, and magnitude 9 to the energy of several hundred millions of TNT tons).
Млади (неотектонски) раседи наше територије пружају се претежно СЗ-ЈИ, СИ-ЈЗ, С-Ј и 3-И, делећи блокове са различитим вертикалним кретањима и градећи мрежу сеизмогених раседа. Савремена вертикална кретања ових блокова крећу се од -2мм/год. до +6мм/год. За раседе који оивичавају блокове везана су жаришта и догођених и будућих трусова. Сеизмогене структуре су концентрисане углавном на јадранско приобаље или по ободима неогених депресија, где се вертикална кретања крећу између -1мм/год. и +1мм/год. Young (neotectonic) faults of this territory have general strike directions NW-SE, NE-SW, N-S, W-E, dividing it into blocks of different vertical movements and forming a network of seismogenic faults. Recent vertical movements of these blocks amount from -2mm/yr to +6mm/yr. The foci of past and future shocks are associated with the faults bounding on blocks. Seismogenic structures are mainly concentrated in the Adriatic coast or marginally on Neogene depressions, where vertical displacements vary between -1mm/yr and +1mm/yr.
Од укупно 117 познатих сеизмогених раседа на Динариде и Вардарску зону отпада 70%, на панонски простор и Српско-македонску масу 14%, а на Карпатско-Балканиде 16%. Табеларни преглед даје њихове сеизмоенергетске капацитете према зони удаљености од примарног колизионог контакта (I, II, III), дужини (L), максималној магнитуди која се на њима може генерисати (М) и одговарајућем интензитету у епицентру (lo). Нумерација у табели је као на сеизмотектонској карти. There are 116 recognized seismogenic faults: 70% in the Dinarides and Vardar zone, 14% in Pannonian region and the Serbian-Macedonian Massif, and 16% in the Carpatho-Balkanides. The table gives their capacities of the seismic energy in relation to the distance from the primary collision contact (I, II, III), the lenght (L, km), the maximum magnitude that can be generated (M), and respective intensity in epicentre (lo). Numbers in the table are the same as those on the seismotectonic map.
Translated by: D. Mijović-Pilić
СЕИЗМОЛОШКА КАРТА СРБИЈЕ СА ОКОЛИНОМ SEISMIC MAP OF SERBIA AND ADJOINING REGIONS
Интензитет трусова (земљотреса) се дефинише према дванаестостепеној скали Медведева, Шпанхајмера и Кар-ника (МСК), и то у односу на оштећење три типа објеката: (А) од непечене цигле, бондрука, набоја и необрађеног камена; (Б) од опека, балвана, тесаног камена и префабрикованог материјала; и (Ц) од армираног бетона (скеле-тне конструкције) и добро везаног дрвета. Earthquake intensities are defined in the twelve-degree scale devised by Medvedev, Spanheuer and Karnik (MSK) in terms of the effects on three types of buildings: (A) of unfired bricks, mud and straw, packed earth, or unhewn stone; (B) masonry, logs, dressed stone, or prefabricated materials; and (C) of reinforced concrete (skeleton construction) or well jointed timber.
Код ових објеката се могу јављати следећа оштећенња: 1. степен - отпадају љуспице боје, настају ситне пукотине у зидовима и на оџацима без венаца, 2. степен - отпада малтер са зидова и таваница, настају пукотине у зидови-ма, оџаци се растресају и са њих падају опеке, растреса се ћерамида, 3. степен - у зидовима настају зјапеће пу-котине, димњаци се руше, 4. степен обрушавање преградних зидова, 5. степен тотално рушење зграда. Damages to the man-made structures can be the following: First degree wall paint flaked off, small cracks in walls and chimneys; Second degree plaster falls from walls and ceilings, walls crack, bricks fall out of shattered chimneys, roof slates displaced; Third degree gaping cracks in walls, chimneys broken; Fourth degree partition walls collapse; Fifth degree total destruction of building.
Карактеристике интензитета земљотреса у МСК-скали су следеће: 1°- неосетан, 2° - једва осетан, 3° - делими-чно запажен, 4° - умерен (зграде подрхтавају, прозори звецкају, намештај шкрипи, висећи предмети се њишу), 5° - јак (зграде се потресају из темеља; код типа А долази до 1. степена оштећења), 6° - застрашујући (стаклени предмети се претурају и ломе, намештај се помера, предмети са полица падају, греде на таваницама крцкају; на око 50% зграда типа А и на око 5% зграда типа Б виде се оштећења 2. степена), 7° - штетан (делови тешког на-мештаја се померају а лакши се претура, предмети са ормана и полица падају; око 5% зграда типа А трпи оште-ћења 4. степена а око 75% оштећења 3. степена; око 50% зграда типа Б добија оштећења 2. степена, а око 50% зграда типа Ц оштећења 1. степена), 8° - јако штетан (тежи намештај се помера и пада, окачени предмети пада-ју, слабо учвршћена врата и прозори испадају из лежишта; око 50% зграда типа А трпи оштећења 4. степена а око 5% се потпуно руши; око 50% зграда типа Б трпи оштећења 3. степена а око 5% оштећења 4. степена; око 75% зграда типа Ц добија оштећења 2. степена а само понеке 3. степена), 9° - катастофалан (већина димњака се руши, црепови падају са кровова, дрвене кровне конструкције се померају из лежишта, калкани се руше; преко 50% зграда типа А се руши а остале више нису за употребу; око 50% зграда типа Б се оштећује до 3. степена а поједине и до 4. степена), 10° - разорни ( већина фабричких димњака и високих објеката се руши; руше се све зграде типа А и око 75% зграда типа Б; око 50% зграда типа Ц оштећује се до 4. степена а неке се и руше), 11° -уништавајући ( руше се или врло тешко оштећују сви објекти и инфраструктуре - бране, мостови итд), 12° - апока-липтички (руши се све што је изграђено, рељеф се мења, реке мењају токове, у земљи се отварају пукотине са зевом од више декаметара). У Србији су се до сада јавлјали землјотреси јачине највише до 9° МСК. Жаришта јаких земљотреса налазе се у 8 подручја. То су: (1) Јадранска приобална зона (8-9° МСК), (2) Војводина (Кањижа, Бечеј, Нови Сад, Рума; 8-9° МСК), (3) Западна Србија (Лозница, Крупањ, Бајина Башта; 8° МСК), (4) Централна Србија (Лазаревац, Аранђеловац, Рудник, Кра-љево, Копаоник; 8-9° МСК), (5) Подручје Велике Мораве (Свилајнац, Јагодина, Сталаћ; 8-9° МСК), (6) Подручје Источне Србије (Голубац, Неготин; 8° МСК), (7) Подручје између Нишаве и средњег и горњег тока Јужне Мораве (Димитровград, Босиљград, Ниш, Врање; 8-9 МСК), (8) Космет (Пећ, Призрен, Приштина, Липањ, Урошевац; 8-9° МСК). На подручју Србије земљотреси јачине 6° МСК угрожавају 13% површине, земљотреси јачине 7° МСК угрожавају 59% површине, земљотреси јачине 8° МСК угрожавају 23% површине, а 9° МСК 5% површине. То показује да је око 87% територије Србије угрожено земљотресима који оштећују грађевинске објекте, што захтева примену техничких норматива парасеизмичког грађења. Earthquake intensity on the MSK scale and respective effects: 1° - Not felt. 2° - Barely felt. 3° - Partly noticable. 4° - Moderate (buildings vibrate, windows rattle, furniture creaks, suspended objects swing). 5° - Strong (buildings shake, type A buildings damaged to the first degree). 6° - Frightening (fragile objects overturned and broken, furniture moved, objects failed out from shelves, ceiling joists creak, visible damage to the second degree on 50% of type A and about 5% of type B buildings. 7° - Damaging ( heavy furniture items moved and light ones overturned, objects from cupboards and shelves fall; about 5% of A type buildings damaged to the fourth degree and about 75% of B type buildings to the third degree; about 50% of B type buildings got damage to the second degree, and about 50% of C type buildings to the first degree). 8° - Much damaging (heavy furniture moved and overturned, suspended objects fall down, poorly fixed doors and windows unhinged; about 50% of type A buildings damaged to the fourth degree, and about 5% destroyed; about 50% of type B buldings damaged to the third degree, and about 5% to the fourth degree; about 75% of C type buildings damaged to the second degree, and only few to the third degree. 9° Disastrous (chimneys topple, roof slates slide down, wooden roofs and trusses thrown out of joints, eaves collapsed; over 50% of A type buildings collapse and others are not safe, about 50% of B type buildings damaged to the fourth degree with some collapse; about 50% of C type buildings damaged to the third degree, others to the fourth degree). 10 Destructive (stacks and tall structures topple; all type A and about 75% of B type buildings destroyed; about 50% of C type buildings damaged to the fourth degree, some collapse). 11° - Devastating (all structures and infrastructures: dams, bridges, etc. destroyed or heavily damaged). 12° - Apocalyptic (all man-made structures destroyed, ground surface changed, rivers change courses, cracks in ground of dekametric gape). The intensities of earthquakes in Serbia have been up to 9° on MSK scale. The foci of major earthquakes are located in eight areas, viz.: (1) Adriatic coastal zone (8° - 9° MSK); (2) Vojvodina (Kanjiza, Becej, Novi Sad, Ruma; 8° MSK); (3) Western Serbia (Loznica, Krupanj, Bajina Basta; 8° MSK); (4) Central Serbia (Lazarevac, AranrJelovac, Rudnik, Kraljevo, Kopaonik; 8° - 9° MSK); (5) Velika Morava region (Svilajnac, Jagodina, Stalac; 8° - 9° MSK); (6) Eastern Serbia (Golubac, Negotin; 8° MSK); (7) Area between the Nisava and the middle and upper course of the Juzna Morava (Dimitrovgrad, Bosiljgrad, Nis, Vranje; 8° - 9° MSK); (8) Kosmet (Pec, Prizren, Pristina, Lipljan, Urosevac; 8° - 9° MSK). Earthquake intensity hazards in Serbia in respect to the percentage of the national territory are the following: 6° MSK -13%, 7° MSK - 59%, 8° MSK - 23%, 9° MSK - 5%, or about 87% of the territory of Serbia is susceptible to destructive earthquakes, which calls for paraseismic codes and standards in the housing and building projects.
На сеизмолошким картама Србије са околином (по Привременој сеизмолошкој карти Југославије, 1984) и Сеизмолошкој карти Алпске Европе (по В. Карнику, 1971) интензитети земљотреса су означени МСЦ (према Меркали-Канкани-Сиберговој 12-степеној скали која је била раније у употреби). Earthquake intensities on Seismic map of Serbia and adjoining regions (after the 1984 Tentative Seismic Map of Yugoslavia) and the Seismic Map of Alpine Europe (after V. Kamik, 1971) are given on MCS (Mercalli, Cancani, Sieberg) l-XII scale which was in use earlier.
ПРОГРАМ ЕДИЦИЈЕ
1. Геолошка карта 2. Сателитски асамблаж 3. Геотектонска карта 4. Карта површи Мохо 5. Гравиметријска карта 6. Геомагнетска карта 7. Геоморфолошка карта 8. Неотектонска карта 9. Сеизмотектонска карта 10. Сеизмолошка карта 11. Геотермијска карта 12. Хидрогеолошка карта 13. Инжењерско геолошка карта 14. Металогенетска карта и карта рудних формација 15. Геохемијска карта 16. Екогеолошка карта
EDITION
1. Geological map 2. Satellite assemblage 3. Geotectonic map 4. Map of the Moho surface 5. Bouger gravity map 6. Geomagnetic map 7. Geomorphological map 8. Neotectonic map 9. Seismotectonic map 10. Seismological map 11. Geothermal map 12. Hydrogeological map 13. Engineering-geological map 14. Metallogenic map and map of ore formations 15. Geochemical map 16. Ecogeological map
Geološki atlas Srbije 1:2.000.000. Br. 9 - Seizmotektonska karta; 10 - Seizmološka karta. Glavni urednik M.D. Dimitrijevic, Autor karata i tekstova: Boris Sikošek. Tehnička obrada: B. Atin. Tehnički urednik: Z. Radovanović. Izdaje: Republički fond za geološka istraživanja Srbije i Geološki institut GEMINI. Štampa: GRAFONIN Beograd. Tiraž: 2000 primeraka. Štampano 1994. godine. GEOLOGICAL ATLAS OF SERBIA 1:2.000.000. N° 9 - SEISMOTECTONIC MAP; 10 - SEISMOLOGICAL MAP. Chief editor M.D. Dimitrijevic. Maps and text: B. Sikosek. Drawing: B. Atin. Technical editor: Z. Radovanovic. Published by: Republical Foundation for Geological Investigations and Geological Institute GEMINI. Printed by GRAFONIN, Belgrade, 1994. Circulation 2.000 copies.