ГЕОМОРФОЛОШКА КАРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

GEOMORPHOLOGICAL MAP OF THE REPUBLIC OF SERBIA

1 : 300 000

АУТОРИ КАРТЕ: др Љубомир Менковић, Милан Кошћал, Мирослав Мијатовић, Мирјана Кнежевић
Authors: dr Ljubomir Menković, Milan Košćal, Miroslav Mijatović, Mirjana Knežević
КАРТОГРАФСКА ОБРАДА: Душан Јелић, Радмила Талић, Анита Шијан
Map design by: Dušan Jelić, Radmila Talić, Anita Šijan
ГИС ОБРАДА И ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ: Ивана Стјепановић, Бојан Жолнај
GIS design and print setting by: Ivana Stjepanović, Bojan Žolnaj
РЕЦЕНЗЕНТИ: др Радмила Павловић, др Бранислав Тривић
Reviewers: dr Radmila Pavlović, dr Branislav Trivić
ИЗДАВАЧ: Геолошки завод Србије
Publisher: Geological Survey of Serbia
Израду карте финансирало Министарство рударства и енергетике.
Financed by Ministry of Mining and Energy.
Београд, 2015.
Belgrade, 2015