Katastarski list evidencije klizišta
Informacije o klizištu [lista svih klizišta]
Opšti podaci Opšti podaci o procesu
ID broj: KR129
Opština: Krupanj
Lokalnost: Likodra
Koordinatni sistem: MGI_Balkans_7
Koordinate: 7374038,4915729
Datum registrovanja: 11.06.2015
Datum aktiviranja: 15.05.2014
Datum reaktiviranja: /
Odgovorni istraživač: Jasmina Mićević, Marko Jovanović
Tip pojave Kliženje, Tečenje
Tlo
Trend kretanja Smirivanje
Vrsta pokrenutog materijala: Drobina
Sadžaj vode: Vlažno na granici tečenja
Brzina kretanja: Veoma brzo
Aktivnost: Trenutno umiren
Način kretanja: Mešovito
Karta Opšti podaci o terenu
Genetski tip reljefa: Padinski reljef
Morfološki oblik: Kosa
O padini:
Visina:/m Nagib:/°
Geološka građa:
Vrsta osnovne stene - litološki sastav: Glineni škriljci i kvarcni peščari
Starost: C22
Struktura:
Stepen raspadnutosti stenske mase: Zemljasta raspadina
Hidrologija:
Vodotoci: Likodra
Stalni
H.G. funkcija:
Tip izdani (nivoi, hranjenje, pražnjenje):
Pojave:
Ostalo:
Opis klizišta Ugroženost
Oblik: Jezičast
Dimenzija:
Dužina: 25.0m
Širina: 10.0m
Dubina: 2.0m
Zapremina: 0.0m3
Prosečan nagib:
Nagib: 30°
Tip kliženja: Složeno
Stepen istraženosti: Registrovano
Ožiljak: Čeoni
Geološki uzroci kliženja: Nepovoljna svojstva stenskih masa,
Morfometrija padine,
Erozija nožice padine
Antropogeni uzroci kliženja:
Povod kliženja - aktiviranja: Padavine
Namena zemljišta: Poljoprivredno
Preporuke: Bez preporuke
Stepen ugroženosti:
Ljudskih života: Ne
Objekta stanovanja: Nema
Infrastrukturnih objekata: Nema
Energetskih objekata: Nema
Industrijskih objekata: Nema
Kulturno-prirodno nasleđe: Nema
Prirodnih dobara: Nema
Poljoprivredna dobra: Totalna
Ostalo: Nema
Dodatne napomene

Fotografije