Katastarski list evidencije klizišta
Broj evidentiranih klizišta u bazi: 0
*Klizišta koja su prikazana u tabeli overena su od strane Supervizora
Prijava na sistem
Opština:
ID broj Opština Status Odgovorni istraživač Potvrdio (Overio)
Trenutno ne postoje traženi podaci.