Katastarski list evidencije klizišta
Informacije o klizištu [lista svih klizišta]
Opšti podaci Opšti podaci o procesu
ID broj: MZ026
Opština: Mali Zvornik
Lokalnost: Sakar
Koordinatni sistem: MGI_Balkans_7
Koordinate: 7352965,4914353
Datum registrovanja: 30.06.2015
Datum aktiviranja: 15.05.2014
Datum reaktiviranja: /
Odgovorni istraživač: Nikola Petrović, Katarina Samolov
Tip pojave Složeno
Tlo
Trend kretanja Progresivno uz padinu
Vrsta pokrenutog materijala: Drobina
Sadžaj vode: Vlažno na granici tečenja
Brzina kretanja: Brzo
Aktivnost: Aktivan
Način kretanja: Pojedinačno
Karta Opšti podaci o terenu
Genetski tip reljefa: -
Morfološki oblik: -
O padini:
Visina:20m Nagib:16°
Geološka građa:
Vrsta osnovne stene - litološki sastav: Krečnjaci, kvarciti i škriljci
Starost: Trijas
Struktura:
Stepen raspadnutosti stenske mase: Drobina
Hidrologija:
Vodotoci: potok
Povremeni
H.G. funkcija:
Tip izdani (nivoi, hranjenje, pražnjenje):
Pojave:
Izvori
Ostalo:
Opis klizišta Ugroženost
Oblik: Izdužen
Dimenzija:
Dužina: 18.0m
Širina: 80.0m
Dubina: 1.0m
Zapremina: 0.0m3
Prosečan nagib:
Nagib: 13°
Tip kliženja: Translaciono
Stepen istraženosti: Registrovano
Ožiljak: Čeoni
Geološki uzroci kliženja: Nepovoljna svojstva stenskih masa,
Morfometrija padine,
Sufozija
Antropogeni uzroci kliženja: Iskopi, zasecanja
Povod kliženja - aktiviranja: Padavine
Namena zemljišta: Infrastrukturni koridor
Preporuke: Sanacione mere, Monitoring
Stepen ugroženosti:
Ljudskih života: Ne
Objekta stanovanja: Nema
Infrastrukturnih objekata: Značajna
Energetskih objekata: Nema
Industrijskih objekata: Nema
Kulturno-prirodno nasleđe: Nema
Prirodnih dobara: Nema
Poljoprivredna dobra: Nema
Ostalo: Nema
Dodatne napomene

Fotografije
Trenutno nema fotografija.