Katastarski list evidencije klizišta
Informacije o klizištu [lista svih klizišta]
Opšti podaci Opšti podaci o procesu
ID broj: OS140
Opština: Osečina
Lokalnost: Bastav
Koordinatni sistem: MGI_Balkans_7
Koordinate: 7381267,4914675
Datum registrovanja: 07.07.2015
Datum aktiviranja: 01.03.1950
Datum reaktiviranja: 14.05.2014
Odgovorni istraživač: Isidora Vukadinović, Nikola Petrović
Tip pojave Kliženje
Tlo
Trend kretanja Progresivno uz padinu
Vrsta pokrenutog materijala: Drobina
Sadžaj vode: Vlažno
Brzina kretanja: Sporo
Aktivnost: Reaktivan
Način kretanja: Pojedinačno
Karta Opšti podaci o terenu
Genetski tip reljefa: Padinski reljef
Morfološki oblik: Kosa
O padini:
Visina:/m Nagib:/°
Geološka građa:
Vrsta osnovne stene - litološki sastav: Kontakt krečnjaka sa kvrcnim peščarima i argilofilitima
Starost: D,C - 1C22
Struktura:
Stepen raspadnutosti stenske mase: Zemljasta raspadina
Hidrologija:
Vodotoci:
-
H.G. funkcija:
Tip izdani (nivoi, hranjenje, pražnjenje):
Pojave:
Ostalo:
Opis klizišta Ugroženost
Oblik: Izdužen
Dimenzija:
Dužina: 90.0m
Širina: 60.0m
Dubina: 1.0m
Zapremina: 0.0m3
Prosečan nagib:
Nagib: 18°
Tip kliženja: Translaciono
Stepen istraženosti: Registrovano
Ožiljak: Sekundarni
Geološki uzroci kliženja: Nepovoljna svojstva stenskih masa,
Morfometrija padine
Antropogeni uzroci kliženja:
Povod kliženja - aktiviranja: Padavine
Namena zemljišta: Poljoprivredno
Preporuke: Bez preporuke
Stepen ugroženosti:
Ljudskih života: Ne
Objekta stanovanja: Nema
Infrastrukturnih objekata: Nema
Energetskih objekata: Nema
Industrijskih objekata: Nema
Kulturno-prirodno nasleđe: Nema
Prirodnih dobara: Nema
Poljoprivredna dobra: Minimalna
Ostalo: Nema
Dodatne napomene

Fotografije
Trenutno nema fotografija.