Katastarski list evidencije klizišta
Informacije o klizištu [lista svih klizišta]
Opšti podaci Opšti podaci o procesu
ID broj: MZ026
Opština: Mali Zvornik
Lokalnost:
Koordinatni sistem: MGI_Balkans_7
Koordinate: 7349861,4917437
Datum registrovanja: 28.07.2015
Datum aktiviranja: 15.05.2014
Datum reaktiviranja: /
Odgovorni istraživač: Jelka Krušić, Miloš Marjanović
Tip pojave Kliženje, Tečenje
Tlo
Trend kretanja Progresivno u dva pravca
Vrsta pokrenutog materijala: Drobina
Sadžaj vode: Vlažno
Brzina kretanja: Brzo
Aktivnost: Trenutno umiren
Način kretanja: Kompleksno
Karta Opšti podaci o terenu
Genetski tip reljefa: Padinski reljef
Morfološki oblik: -
O padini:
Visina:/m Nagib:/°
Geološka građa:
Vrsta osnovne stene - litološki sastav: škriljci nižeg kristaliniteta, kvarciti i slabo metamorfisani kvarcni peščari i krečnjaci
Starost: Pz-paleozoik i T- trijas
Struktura:
Stepen raspadnutosti stenske mase: Sitna drobina
Hidrologija:
Vodotoci:
-
H.G. funkcija:
Tip izdani (nivoi, hranjenje, pražnjenje):
Pojave:
Izvori, Difuzno pražnjenje
Ostalo:
Opis klizišta Ugroženost
Oblik: Jezičast
Dimenzija:
Dužina: 400.0m
Širina: 120.0m
Dubina: 6.0m
Zapremina: 0.0m3
Prosečan nagib:
Nagib: 29°
Tip kliženja: Kombinovano
Stepen istraženosti: Detaljno
Ožiljak: Čeoni, Sekundarni
Geološki uzroci kliženja: Nepovoljna svojstva stenskih masa,
Morfometrija padine
Antropogeni uzroci kliženja:
Povod kliženja - aktiviranja: Padavine,
Nagle oscilacije nivoa vode
Namena zemljišta: Poljoprivredno
Preporuke: Detaljna istraživanja, Sanacione mere
Stepen ugroženosti:
Ljudskih života: Ne
Objekta stanovanja: Nema
Infrastrukturnih objekata: Značajna
Energetskih objekata: Nema
Industrijskih objekata: Nema
Kulturno-prirodno nasleđe: Nema
Prirodnih dobara: Nema
Poljoprivredna dobra: Totalna
Ostalo: Nema
Dodatne napomene

U padini iznad puta Mali Zvornik-Ljubovija forimirano je klizište-tecište velikih dimenzija. U gornjem delu nestabilne padine mehanizam kretanja odgovara kliženju, a u donjem delu padine je reč o tečenju. Brojni su sekudarni ožiljci u telu klizišta kao i tenzione pukotine. Nakon aktiviranja klizišta, u čeonom delu je nekoliko kaptiranih izvora porušeno. Padina nije urbanizovana pa i nema neke veće materijalne štete. Međutim, put je ugrožen kliženjem i tečenjem materijala. U maju 2014. u nekom kratkom periodu nije bilo moguće odvijanje saobraćaja zbog ogromne količine naklizalog materijala a takođe je oštećen potporni zid ispod puta. Klizište je detaljno istraženo i predložene su mere sanacija koje bi trebalo sprovesti. Foto: 20150728_130238, 132558, 132833, 132838, 132854,133000, 143758, 145047 (mobilni)

Fotografije
Trenutno nema fotografija.