Република Србија, Министарство рударства и енергетике

GeolISSTerm

Geološki Informacioni Sistem Srbije - Geološka Terminologija i nomenklatura

Pojedinačni geološki rečnici - Domeni


Skip Navigation Links.
Collapse Geološki tip podatkaGeološki tip podatka
Collapse Ekonomska geologijaEkonomska geologija
Genetski tip ležišta
Geneza
Grupe mineralnih resursa
Kategorija rezervi
Klase mineralnih resursa
Mineragenetski rang
Mineralne sirovine
Serije mineralnih resursa
Tip mineralne pojave ili ležišta
Uzorkovani materijal
Tip lokacije bušenja
Collapse GeologijaGeologija
Deo entiteta
Deo instance
Deo kartirane jedinice
Genetski procesi
Genetski tip reljefa
Geološka vremenska skala
Genetske sredine
Oblik i način pojavljivanja izdanaka jedinice
Opšti tipovi geološkog sastava
Metamorfna facija
Metode opserviranja
Metode procesiranja
Lista minerala
Morfologija geološke jedinice
Morfološki oblici
Radiometrijsko datiranje
Rang jedinice
Stepen metamorfizma
Hronostratigrafska klasifikacija
Tip alteracije
Tip fosila
Tip jedinice
Tip geomorfološke površi
Tip pojave
Tip vrednosti rezultata merenja
Opšti tipovi geološkog sastava
Uloga dela geološke jedinice u njenoj građi
Uloga sastojka u steni
Uloga stene u kartiranoj jedinici
Deo sastava
Tip geološke trase
Tip izdanka kartirane jedinice
Tip kartiranog intervala
Tip starosti
Tip trase opservacije
Collapse GeotehnikaGeotehnika
Akuelan kinematski status procesa i stanje padine
Aktuelan kinematski status
Antropogeni uzroci kliženja
Brzina kretanja
Geološki uzroci klliženja
Hidrogeološka pojava
Morfološki oblik
Način kretanja
Način kretanja u prostoru
Namena zemljišta
Oblik klizišta
Ožiljak
Povod kliženja ili aktiviranja
Sadržaj vode
Stepen istraženosti
Stepen raspadnutosti stenske mase
Tip kliženja
Tip pojave
Tlo
Trend kretanja
Vrsta pokrenutog materijala
Collapse HidrogeologiaHidrogeologia
Kontekst opisa hidrogeološke pojave
Collapse HidrogeologijaHidrogeologija
Deo konstrukcije
Hidrogeološki atributi
Podtip hidrogeološke pojave
Klasifikacija bunara
Tip bušotine
Tip hidrogeološke pojave
Tip isticanja podzemne vode
Tip po svojstvu vode
Collapse MineralogijaMineralogija
Mineraloška klasifikacija
Collapse PetrologijaPetrologija
Hemijska jedinjenja
Petrološka klasifikacija
Struktura stena
Tekstura stena
Tip metamorfizma
Uloga minerala u steni
Collapse Strukturna geologijaStrukturna geologija
Interna struktira
Klasifikacija nabora
Kontekst opisa geološke strukture
Po obliku šarnira
Sekundarne strukture
Po simetričnosti
Smer smicanja
Smer smicanja
Klasifikacija raseda
Tip strukturnog elementa
Veličinsko područje
Aspekt strukturnog elementa
Tip geološke strukture