Република Србија, Министарство рударства и енергетикеИзрада карте сеизмичке рејонизације са истраживањем геолошких услова за одређивање националних параметара према Euro Code-у 8 (ЕС8-1)

Обзиром да постојеће сеизмичке карте у Србији не одговорају европским стандардима, приступило се реализацији овог пројекта, чији је крајњи циљ израда Карте сеизмичке рејонизације са утврђеним нацоналним параметрима према EC8-1. Постојање званичне Карте сеизмичког хазарда омогућује несметану примену важећих европских стандарда EC8-1 у пројектовању и изградњи објеката.

Реализација овог пројекта утврђена је кроз три фазе. У првој фази истраживања урађена је прелиминарна сеизмичка рејонизација територије Србије према датим препорукама и критеријумима, уз примену методологије која је сагласна домаћим сазнањима и искуствима, као и искуствима земаља у окружењу.

Израда карте сеизмичке рејонизације подразумева инжењерскогеолошка и сеизмичка истраживања у циљу моделирања терена за одређивање националних параметара који су неопходни за анализу и одређивање реалних сеизмичких утицаја на терен и објекте.


[link]

Реализација овог пројекта утврђена је кроз три фазе. У првој фази истраживања урађена је прелиминарна сеизмичка рејонизација територије Србије према датим препорукама и критеријумима, уз примену методологије која је сагласна домаћим сазнањима и искуствима, као и искуствима земаља у окружењу.

Израда карте сеизмичке рејонизације подразумева инжењерскогеолошка и сеизмичка истраживања у циљу моделирања терена за одређивање националних параметара који су неопходни за анализу и одређивање реалних сеизмичких утицаја на терен и објекте.

Прва фаза истраживања, израда Прелиминарне карте сеизмичке реојонизације територије Републике Србије, представљала је комплексан кабинетски истражни процес рејонирања терена према критеријумима које прописује ЕС8, а који су уграђени у методологију одређивања сеизмичког хазарда. Они представљају геодинамичке моделе терена дефинисане битним својствима: брзином смичућих (секундарних) таласа, густином (запреминска тежина и порозност), гранулометријским саставом, индексом пластичности и параметрима коjи описују механичко понашање природне средине добијеним опитима SPT (стандардни пенетрациони тест).

За примену ових критеријума рејонирања извршена је анализа геолошке грађе и инжењерскогеолошких својстава терена до дубине од најмање 30 m, односно до дубине основне стене у смислу сеизмичког понашања, одређеног брзином смичућих сеизмичких таласа величине 1100 m/s Обзиром на размере расположивих Основних геолошких карата и Основних инжењерскогеолошких карата, као и потребну размеру Карте сеизмичке рејонизације 1:300000, рејонирање је извршено уз коришћење Основне геолошке карте и Основне инжењерскогеолошке карте размере 1:100000. За делове терена са сложеним односима геолошких и инжењерскогеолошких јединица, за утврђивање граница сеизмичких рејона коришћене су расположиве карте крупнијих размера и сви други доступни резултати истраживања. За параметарско карактерисање сеизмичких модела терена издвојених рејона коришћени су расположиви резултати досадашњих испитивања, који су релативно малог обима и углавном су непоуздани.

За потребе израде прелиминарне карте сеизмичке рејонизације Србије размере1:300000 која подразумева и утврђивање националних параметара према EC8 (EC8-1), изведена су геолошка и инжењерскогеолошка истраживања којима је усвојена и примењена методологија одређивања основних критеријума за издвајање сеизмичких средина и прелиминарних сеизмичких типова - модела локалног тла. Та методологија је сагласна са захтевима и критеријумима EC8 (EC8-1). Критеријуми EC8 (EC8-1) представљају сеизмичке геодинамичке моделе локалног тла дефинисане битним својствима: брзином смичућих (секундарних) таласа, густином (запреминска тежина и порозност), гранулометријским саставом, индексом пластичности (за локално тло типа S1 и S2) и параметрима коjи описују механичко понашање природне средине добијеним опитима SPT. За примену ових критеријума рејонирања потребно је познавати геолошку грађу и инжењерскогеолошка својства терена до дубине од 30m, односно до дубине основне стене у смислу сеизмичког понашања одређеног брзином смичућих сеизмичких таласа величине 1100 m/s.

Прелиминарна карта сеизмичке рејонизације територије Републике Србије садржи следеће основне геодинамичке моделе: А, В, С, D, E, S1 и S2. Модели су утврђени и дефинисани на основу података геолошких, хидрогеолошких и инжењерскогеолошких одлика терена, уз коришћење постојећих података сеизмичких параметара.

Према инжењеркогеолошким својствима терена геодинамички модели су издвојени по принципу од најповољнијих до изразито неповољних, са аспекта оцене сеизмичких услова терена.