Република Србија, Министарство рударства и енергетике

Геолошки атлас


ГЕОЛОШКИ АТЛАС СРБИЈЕ
1:2.000.000
GEOLOGICAL ATLAS OF SERBIA
1:2.000.000
Aутори / Authors
1. Геолошка карта [htm] и тумач [htm] Geological map [htm] and the explanation [htm] 2002; M.D.Dimitrijević
2. Сателитски асемблаж [htm] Satellite assemblage [htm] 1996; R.Pavlović, T. Čupković i M. Marković
3. Геотектонска карта [htm] и легенда [htm] Geotectonic map [htm] and legend [htm] 1999; M. D. Dimitrijević; i B. Krstić
4.-5. Карта површи Мохо и Гравиметријска карта [htm] Map of the Moho surface and Gravimetrical map [htm] M.Starčević
6. Геомагнетска карта [htm] Geomagnetic map [htm] 1996; M. Starčević i A. Đorđević
7. Геоморфолошка карта [htm] Geomorphological map [htm] 1996; Lj. Menković i M. Koščal
8. Неотектонска карта [htm] Neotectonic map [htm] 1997; S. Komarnicki, N. Stanić, M. Marković i R. Pavlović
9.-10. Сеизмотектонска и Сеизмолошка карта [htm] Seismotectonic and Seismological map [htm] 1994; B. Sikošek
11. Геотермијска карта [htm] Geothermal map [htm] 2001; M. Milivojević
12. Хидрогеолошка карта [htm] Hydrogeological map [htm] 1994; M. Komatina i D. Mijović
13. Инжењерско-геолошка карта [htm] Engineering-geological map [htm] 1995; M. Lazić i B. Božović
14. Металогенетска карта и карта рудних формација [htm] са легендом [htm] Metallogenetic map and map of ore formations [htm] and legend [htm] 2000; R. Jelenković
16. Ekogeološka karta [htm] Ecogeological map [htm] 1998; M. Lazić, M. Komatina, B. Božović
OGK Геолошка карта са распоредом листова Основне Геолошке карте 1:100.000 [htm] Geological map with Base Geological Map 1:100.000 sheets layout [htm]
Издаје: Министарство животне средине и просторног планирања Републике Србије
Главни уредник: М.Д. Димитријевић
Технички уредник: А. Обреновић
Припрема: СЕЕ д.о.о., Београд, 2008.
Veb издање: ГеолИСС тим, Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, 2010.
Published by: Ministry of Environment and Spatial Planning Republic of Serbia
Chief Editor: M.D. Dimitrijević
Technical Editor: A. Obrenović
Preparation for publishing: SEE d.o.o., Belgrade, 2008.
Web publishing: GeolISS team, Faculty of Mining and Geology, University of Belgrade, 2010.