Република Србија, Министарство рударства и енергетике

Геонаслеђе и геодиверзитет северозападне Србије - II део

Садржај:

 1. Битне карактеристике дубинске разломне зоне дуж тектонског сутока Jадарског блок терана са Вардарском зоном.
 2. [Аутор: Иван Филиповић; Дизајн: Ива Атоски]

  Јадарски блок теран као тектоностратиграфска јединица поседује све релевантне карактеристике дате у опште прихваћеној дефиницији о теранима (Keppie & Dallmeyer, 1990). Представља егзотични блок који се данас налази у екстремно другачијем геолошком окружењу. Сличан је Бик терану у СИ Мађарској или блоку Дичине у западној Србији, а изразито је корелативан са Динаридско-јужноалпским појасем. То значи да је Јадарски теран, као и други егзотични блокови, представљао сегмент земљине коре који је некада чинио целину са Динаридима и Јужним Алпима али је касније, током палеогена, дуж дубинских транскурентних раседа докован у удаљену и потпуно другачију геолошку средину.

  Јадарски теран је највећим делом окружен Вардарском зоном, док је само на мањем простору у директном контакту са творевинама Дринског антиклиноријума. Ограничен је дубинским разломним зонама и тектонским меланжом за који је у западном и јужном делу везан разноврстан спектар геолошких ресурса: геотермалне и термоминералне воде, металичне сировине (Pb-Zn, Sb, Cu, Au, As и др.), матичне стене за нафту, као и епицентри земљотреса који су се догодили у домену ове сеизмички активне граничне раседне зоне.

  Тектонске деформације настале у зони дубинског транскурентног раседа дуж јужног обода Јадарског блок терана

  • Раскидање слојева
  • интензивно пренабрани горњокредни и тријаски блокови и класти у дијабаз-рожначкој формацији
  • ушкриљеност серпентинита дуж раседних зона, често праћених тектонским муглама
  • хаотични распоред седиментних и магматских стена
 3. Најстарији раноалпски циклус геолошке историје Јадарске геотектонске јединице.
  (период од 265 до 250 милиона година)
  [Аутор: Иван Филиповић; Дизајн: Ива Атоски]
  [slika]
 4. Раноалпски геолошки циклус започео је у средњем перму, таложењем кластита - пешчара и глинаца, који се карактеришу униформним развојем. Услед интезивних тектонских збивања, која су претходила овој суксцесији, трансгресивни седименти средњег перма прекривају различите старије геолошке формације. Седиментација се одвијала у западним деловима некадашњег огромног океана Палеотетиса, који се налазио у окружењу јединственог суперконтинента Пангее (сл.1). У то време, на наведеним просторима, егзистирало је плитко и топло море са пространим лагунама у којима су се таложили најпре кластити а затим доломитчно - шкриљави седименти са појавама гипса, магнезита и стронцијума. Горњи перм репрезентују битуминозни кречњаци са веома богатим и разноврсним органским светом, при чему посебно треба истаћи значајну брахиоподску фауну.

  Сл. 1. Наши локалитети са горњопермском индојерменском фауном налазили су се на крајњем западном делу Палеотетиса, а према извршеним палеомагнетитским испитивањима, мало северније од Екватора. У правцу истока и југоистока маринске везе су се одвијале преко Турске, Кавказа и Индокине, односно у оквиру данас реконструисаног Алпско-хималајског појаса.

  Геолошки стуб и репрезентативни профили и узорци пермских формација

  [Сакриј]
 5. Горњопермска фауна сз Србије карактеристична за најпознатија фосилна налазишта Алпско-хималајског појаса.
  [Аутор: Татјана Вртикапа; Дизајн: Ива Атоски]
  [slika]
 6. Касноалпска сукцесија.
  [Аутор: Др И. Филиповић и Мр Б. Главаш-Трбић; Дизајн: Ива Атоски]
  [slika]
 7. Одраз литолошког састава и тектонског склопа на рељефну пластику појединих делова СЗ Србије. [slika]
 8. Диван пример геолошке разноликости и биодиверзитета са маркантним заравњеним појасом компактних ладинских вулканита и искључиво травнатим покривачем. На југозападу су карстификовани ладински кречњаци са литицама према Вардарској зони, а на североистоку је издужени појас анизијских доломита и доњотријаских кречњака покривених шумским покривачем.  [Сакриј]
 9. Геолошки стуб пермских сукцесија.
  са приказом снимака инструктивних геолошких профила и репрезентативних узорака стена (природно обликованих и полираних)
  [Аутор: Иван Филиповић; Дизајн: Ива Атоски]
  [slika]