Република Србија, Министарство рударства и енергетике

Приказ програмског пакета

Терминологија

Део апликације Терминологија (Kонцепт) представља, за потребе ГеолИСС-а, посебно приређену таксономију основних појмова и термина из различитих геолошких дисциплина. Ови појмови и термини се користе за класификацију и интерпретацију геолошких јединица, геолошке структуре, минералних депозита, те хидрогеолошких и геотехничких својстава стена, кроз ГеолИСС. Основни Interface речника је дат на слици 1. На левом делу панела приказана је стуктура, тј. организација појмова и термина који егзистирају у речнику, док се на десној страни панела приказују атрибути селектованог појма дати кроз његов назив, синониме и дефиницију.


Слика 1. Изглед основног панела (Interface) речника ГеолИСС-а.

Лексикон картираних јединица

Лексикон је саставни део терминологије, односно речника ГеолИСС-а. Имплементиран је у намери евидентирања геолошких јединица распрострањених на простору Србије и бржем превазилажењу проблема недостатка стандардног стратиграфског лексикона. Садржај – ставке лексикона су усаглашене са интернационалним стратиграфским водичем (Salvador and Murphy, 1994, Steiniger, 1999) и NASC (North American Stratigraphic Code, 1983). У том смислу он пружа могућност евидентирања како хроностратиграфских (ОГК), тако и литостратиграфких, литодемских, магнетостратиграфских и других јединица (ГК). Interface лексикона је сличан панелу основног речника (сл. 2). На левом делу панела се евидентирају геолошке јединице и уређује њихова хијерархија, а на десном се даје општи опис сваке јединице понаособ.

Слика 2. Изглед основног панела (Interface) лексикона картираних јединица у ГеолИСС-у.

Опсервације

Опсервације су имплементиране за запис резултата опсервираног и мереног, тј. као основа за класификацију и интерпретацију геолошких ентитета. Својство било ког геолошког, економско-геолошког, хидрогеолошког или инжењерско-геолошког ентитета/појаве у ГеолИСС-у се детаљно може изразити, квалитативно и квантитативно, без обзира да ли је опсервирано на опсервационој тачки, бушотини/бунару, локалном стубу или другом 'истражном раду' - Mapping Frame-u (сл. 3, 4 и 5). Узорковање извршено у било ком наведеном контексту картирања се у ГеолИСС-у, такође може записати заједно са in situ и/или лабараторијским резултатима анализа (сл. 6).

Слика 3. Изглед панела (Interface) за опис запажених својстава и узорковање на опсервационој тачки.

Слика 4. Изглед основног панела (Interface) за унос података о бушотинма у ГеолИСС-у.

Слика 5. Графичко приказивање (визуелизовање) локација бушотина из ГеолИСС-а у ArcMap-u.

Картирана јединица и геолошка структура

Картираној јединици и геолошкој структури је, у самом моделу базе ГеолИСС-а, дат посебан значај, с обзиром да представљају основу за било надоградњу у домену примењених геолошких дисциплина. Детаљан опис јединице (старост, састав и друга својства), као и структуре (физичка и геометријска својства је контролисан терминима из речника . Код оба ентитета се на левом делу панела врши класификација јединице, односно структуре, док се на десном делу панела, са картицама, одвија детаљан опис (сл. 6 и 7).

Слика 6. Изглед панела (Interface) за детаљан опис картиране јединице у ГеолИСС-у.

Слика 7. Изглед панела (Interface) за детаљан опис геолошке структуре у ГеолИСС-у.

Алтернативне класификације и интерпретације

Картиране јединице и геолошке структуре, као основни ентитети могу, у ГеолИСС-у, да буду реинтрепретирани на бази различитих критеријума, уз задржавање првобитне ауторксе класификације и интерпретације. Такав приступ пружа могућност исказивања концептуално различитих интерпретација геолошке грађе истог простора. Поред тога овај модул омогућава и класификацију/интерпретацију сваке јединице и/или структуре са хидрогеолошког, инжењерско-геолошког и економско-геолошког аспекта (сл. 8 ).

Слика 8. Мену за избор алтернативних класификација/интерпретација у ГеолИСС-у.

Просторни ентитети у ГеолИСС-у

Просторни ентитети (Feature Classes) у ГеолИСС-у омогућују визуелизовање и картографско презентовање геолошких података. У геометријском смислу то су:

  Тачкасти ентитети:
 • Опсервационе тачке
 • Бушотине
 • Бунари
  Линијски ентитети:
 • Траса(e) геолошке површи
 • Локални стуб
 • Маршрута
 • Траса(e) геоморфолошке површи
 • Други линијски ентитети
  Полигони - затворене површине:
 • Изданак картиране јединице
 • Егзодинамичке појаве нестабилност

Грађење упита и претраживање у ГеолИСС-у

Проналажење одговарајућих података у ГеолИСС-у је имплементирано кроз:

 • Претраживање уграђено на панеле којим се траже својства појединачног геолошког ентитета;
 • Претраживање просторних елемената коришћењем ГеолИСС предефинисаних мета упита;
 • Претраживање SQL упитима креираним ГеолИСС алатом за прављење упита;
 • Претраживање просторних енетитета функционалностима АrcMap-а комбиновано са ГеолИСС панелима.

Претраживање просторних ентитета се базира на унапред припремљеним обрасцима упита. Кориснику се нуди избор ентитета који се претражује, а потом се бира критеријум по ком се претражује, и коначно поље (ставка) по чијем садржају се дефинише критеријум (сл. 9). Реултат претраге је скуп селектованих ентитета, који се потом даље могу суптилније филтрирати, листати/прегледати на одговарајућем панелу и анализирати (сл 10).

Слика 9. Изглед панела за поједностављено претраживање просторних ентитета.

Слика 10. Пример селектованих просторних ентитета у ГеолИСС-у на основу дефинисане доње границе старости.

Слика 11. Изглед субпанела за претраживањесадржаја ГеолИССа преко речника.

Wеб имплементација

Web имплементација геолИСС-а има за намеру јавно публиковање основних геолошких података досадшњих и актуелних геолошких истраживња у Србији, те комерцијалну и некомерцијалну дистрибуцију података.

Сама Wеb апликација геолИСС-а омогућава прегледање картографских садржаја и тражење информација. Чине је три основна дела: на врху је заглавље са тоолбар-ом и везама ка осталим садржајима, са леве стране је конзола за интерактивно коришћење карте и на десној страни се налазе картографски садржаји (сл. 12 и 13).

Слика 12. Изглед Web Iterface-a ГеолИСС-а.

Слика 13. Пример претраживања садржаја ГеолИСС-а преко Web апликације

Публикације и остали документи пружају увид у различите садржаје који се налазе на серверу, а обухватају геолошке скице/цртеже, фотографије, текстуалну документацију и сл. која се ставља на увид јавности.

Наручивање карата пружа основне информације о начину и условима прављења нуруџби и омогућава кориснику да попуни формулар и аутоматски пошаље е-mail са наруџбеницом карте (сл. 14).

Група линкова Каталози омогућава претраживање садржаја који се односе на пројекте и Библиографију.

Слика. 14. Web формулар за наручивање геолошких карата.