Република Србија, Министарство рударства и енергетике

ГеолИСС

Геолошки информациони систем Србије (ГеолИСС) представља основу за чување геолошких података у дигиталном облику, једноставније руковање подацима, лакши преглед постојећих података.

ГеолИСС је имплементиран у оквиру ESRI, ArcGIS технологије као скуп .Net класа, те представља екстензију ArcGIS-a. Систем подржава дистрибуирани рад корисника на удаљеним локацијама и на терену, за који се припремају реплике у personal geodatabase формату, док се као централни репозиторијум користи enterprise ArcSDE geodatabase у оквиру MS SQL Servera. ГеолИСС корисницима омогућава интерактивно креирање упита, анализу просторних и осталих података, ажурирање података, карата и приказ резултата.

Моделирање података је инспирисано различитим геолошким моделима, међу којима се издвајају GeoSciML схема за размену геолошких података коју користи CGI IUGS-a (www.seegrid.csiro.au), NGMDB имплементација USGS-a и CGS-a (www.nadm-geo.org), као и модели предложени од интернационалне организације за стандардизацију географских информација (Geomatics project, ISO TC211, http://www.isotc211.org).

ЦИЉ И КОРИШЋЕЊЕ ГЕОЛИСС-а

ЦИЉ

 • Једноставно и брзо обављање активности везаних за планирање, истраживање, одлучивање и пројектовање у области геологије и сродних дисциплина;
 • Реално и објективно сагледавање националних минералних ресурса са условима за грађење базе укупног познавања геологије Србије;
 • Сервисирање националних институција које на локалном или регионалном нивоу креирају и спроводе програме економског развоја, одрживог управљања, коришћења, тe заштите геолошких ресурса као дела природног богатства земље, као и програма заштите животне средине;
 • Једноствано комуницирање у домену геолошких наука и поједностављену размену података са свим заинтересованим субјектима.

Коришћење

 • Преглед и едивенциjа свих геолошких ресурса на jедном месту,
 • Ефикасно управљање и коришћење свих геолошких ресурса, тj. минералних сировина,
 • Уштеда средстава у складишењу и архивирању података,
 • Селективна доступност података ширем кругу корисника уз адекватну надокнаду,
 • Олакшана валоризациjа ресурса у случаjу додељивања концесиjа,
 • Избегавање понављања истражних радова,
 • Олакшано проjектовање и експлоатациjа минералних сировина.