Република Србија, Министарство рударства и енергетике

Отворени подаци

OneGeology
Геологија Србије 1:500000, пројекат Једна Геологија(OneGeology) (1:1М), Геолошки Завод Србије. Кориговано и приређено од стране ГеолИСС тима, РГФ, Универзитета у Београду и Сектора за геологију и рударство Министарства рударства и енергетике Јули, 2016.
Доступни формати: XML JSON
BEWARE
Резултати пројекта „Хармонизација података о клизиштима и обучавање локалних самоуправа за њихово праћење“ - BEWARE (BEyound landslide aWAREness) који укључују локалитет, координате, опис процеса и терена, угроженост објеката и људи за 25 општина у Србији.
Oтворене податке погледати на сајту пројекта.
Геолошки речници
Геолошки речници усаглашени са GeoSciML-ом су саставни део Геолошког Информационог Система Србије (ГеолИСС), а користе се за контролу домена, класификацију и симболизацију, изведени из ГеолИССТерм-а.
Генетски процес XML JSON
Генеза XML JSON
Геолошка средина XML JSON
Категорија састава XML JSON
Квалификатор XML JSON
Квалификатор квалитета XML JSON
Метаморфне фације XML JSON
Метод опсервирања XML JSON
Морфологија јединице XML JSON
Смер смицања XML JSON
Степен метаморфизма XML JSON
Стратиграфски ранк XML JSON
Сврха описа XML JSON
Тип алтерације XML JSON
Тип геолошке јединице XML JSON
Тип податка XML JSON
Тип раседа XML JSON
Улога минерала у стени XML JSON
Улога подцелине XML JSON
Улога састојка у стени XML JSON
Тип геолошке трасе XML JSON