Republic of Serbia, Ministry of Energy, Development and Environmental Protection of Republic of Serbia


Authors

Геолошки информациони систем Србије је моделовао и имплементирао тим Рударско-геолошког факултета, Универзитета у Београду.

Руководиоц пројекта, Др Ненад Бањац, дипл. инж. геологије обављао руководствено административне послове и координирао активности на Пројекту.

Главни пројектант и аутор модела: Бранислав Благоjевић, дипл. инж. геологиjе

Сарадник на моделу: Др Бранислав Тривић, дипл. инж. геологије

Аутори софтверске имплементације: Др Ранка Станковић, дипл. мат. и Оливера Китановић, дипл. инж. информационих система

Координатор активности у Министарству: Велизар Николић, дил. инж. геологије

Због великог обима током реализације пројекта, био је ангажован велики број геолога различитих усмерења. Иако су ангажовани стручњаци у највећем броју наставници и сарадници Рударско-геолошког факултета у Београду, драгоцене сугестије су прикупљене консултацијама са специјалистима из привредних организација, превасходно оних које су ангажоване на пословима фундаменталних и апликативних геолошких истраживања.

Геолошки информациони систем Србије ГеолИСС је развијан кроз три сукцесивне фазе, у којима је учешће ових стручњака било од непроценљивог значаја.

У првој фази (2004/2005) Главни пројектант модела био је Бранислав Благојевић, дипл. инж. геологије, а сарадник др. Бранислав Тривић, дипл. инж. геологије.

Константну стручну помоћ у дефинисању тематског и садржајног оквира имплементације, пружили су следећи учесници у пројекту:

проф. др. Петар Локин, дипл. инж. геологије, (инжењерска геологија - геотехника);

проф. др. Радмла Павловић, дипл. инж. геологије, (даљинска детекција и геоморфологија);

проф. др. Раде Јеленковић, дипл. инж. геологије, (економска геологија);

проф. др. Мика Миливојевић, дипл. инж. геологије, (хидрогеологија);

проф. др. Ненад Бањац, дипл. инж. геологије, (стратиграфија и палеонтологија);

мр. Миленко Буразер, дипл. инж. геологије, (геофизика).

мр. Родољуб Гајић, дипл. инж. геологије, (геолошка картографија);

Мића Мартиновић, дипл. инж. геологије (хидрогеологија).

Непосредну стручну подршку и помоћ у пројектовању базе података пружиле су: Др. Ранка Станковић, дипл. математичар, и Оливера Китановић, дипл. инж. информационих система.

У другој фази (2005/2006) имплементиран је физички модел геолИСС-а. Комплетно програмирање апликације геолИСС-а са свим екстензијама извршиле су Др. Ранка Станковић, дипл. математичар и Оливера Китановић, дипл. инж. информационих система, док су структуру и дизајн интерфејса сачининили Бранислав Благојевић, дипл. инж. геологије и др. Бранислав Тривић, дипл. инж. геологије.

У истој фази, паралелно са физичком имплементацијом, одвијао се и рад на 'иницијалној' верзији геолошке терминологије за грађење домена, односно за контролу и валидацију уноса података у геолИСС. У томе су учествовали: Бранислав Благојевић, дипл. инж. геологије (речник геолошких метаподатака и основни геолошки термини); др. Владица Цветковић, дипл. инж. геологије (основна петролошка терминологија и класификација/е); др. Бранислав Тривић, дипл. инж. геологије (основна структурно-геолошка терминологија и класификација/е); др. Ненад Бањац, дипл. инж. геологије (основна стратиграфска терминологија и класификација/е, основна палентолошка терминологија и класификација/е); др. Душан Мијовић, дипл. инж. геологије (основна инжењерско-геолошка терминологија и класификација/е и основна хидрогеолошка терминологија и класификација/е); др. Раде Јеленковић, дипл. инж. геологије (основна економско геолошка терминологија и класификација/е).

Значајну помоћ код уноса термина у геолИСС апликацију, а у неким случајевима и превођењу појединих термина са енглеског језика, пружила је Милица Пешић, студент регионалне геологије са РГФ-а у Београду.

У трећој, завршној, фази (2006) на тест пример (лист ОГК Обреновац 1:100000 и лист ГК Ужице 1:50000), извршено је тестирање апликације геолИСС-а и имплементиран Wеб портал под ArcIMS-ом, за јавни – интернет приступ геолошким подацима.

На импортовању и уносу података радили су: Душан Јелић, дипл. инж. геологије (Геолошки институт Србије) и Милица Пешић, студент РГФ-а у Београду.

Тестирање апликације геолИСС-а и ArcGIS екстензија извршили су: др. Бранислав Тривић, дипл. инж. геологије, Бранислав Благојевић, дипл. инж. геологије, др. Ненад Бањац, дипл. инж. геологије, Душан Јелић, дипл. инж. геологије, као и сами програмери: Др. Ранка Станковић, дипл. математичар и Оливера Китановић, дипл. инж. информационих система.

Wеб апликацију, локално прилагођавање и дизајн ArcIMS стране, реализовали Др. Ранка Станковић, дипл. математичар, Оливера Китановић, дипл. инж. информационих система и Бранислав Благојевић, дипл. инж. геологије.

За изванредну рецензију концептуалног и логичког модела, те корисне сугестије и примедбе дате на њих, захвалност изражавамо Бојану Бродарицу из канадског геолошког завода (ЦГС).

Посебну захвалност на писаном материјалу који нам је помогао на логичким и методолошким дистинкцијама унутар модела и његовој физичкој имплементацији, изражавамо Stephen М. Richard-у из Геолошког завода Аризоне (УСГС).