Republic of Serbia, Ministry of Energy, Development and Environmental Protection of Republic of Serbia


Upgrading and expansion of GeolISS

Развој 2008

Након прве године коришћења иницијалне верзије ГеилИСС-а, од стране корисника геолошког института Србије и Рударско-геолошког факултета, Универзитета у Београду, сачињен је низ примедби, сугестија и захтева за побољшање и унапређење његове функционалности.

Након уклањања детектованих bug-ова и тестирањем кроз низ најразличитијих сценариа уноса, ажурирања, претраживања и визуелизовања података, апликација ГеолИСС-а је функционално стабилизована.

Анализом низа писмених и усмених сугестија корисника, поред стабилизовања извршних функција ГеолИСС-а, рад је био усресређен и на бољу интеграцију у окружење ArcGIS-a, комплетно побољшање interface-a у погледу редоследа уноса података и поједностављење ажурирања домена.

На панелима за унос података имплементиран је већи број опција и функција за аутоматизацију уноса неопходних детаља, којима се обезбеђује бољи интегритет и компактност података. Уз то је прецизније и јасније дефинисана природа података који треба да се уносе и, у низу случајева, реаранжиран је распоред уноса, тако да строжије следи логику геолошких описа.

Развој 2009

У иницијалној верзији ГеолИСС-а, имплементирани ниво примењених дисциплина, хидрогеологе, инжењерске и економске геологије, омогућује дигитални запис података о основним феноменима (појавама) које третирају ове дисциплине. Активности за 2009. годину треба да омогуће бележење и низа физичких и/или хемијских својстава ових појава, односно опсервираних, мерених и/или интерпретираних вредности тих својстава.

Рад на Геолошком речнику обухвата низ активности: преглед и анализу највећег дела термина и појмова садржаних у речнику (нарочито у домену апликативних дисциплина, хидрогеологије, геотехнике и економске геологије), корекције и допуне описа већ уграђених термина/појмова, хијерархијско преструктуирање постојећих термина, лекторисанје српског и енглеског текста у речнику.

Постављање Web садржаја на сервер Министарства животне средине и просторног планирања. Поред тога ради се и на успостављању квалитетне везе овог сервера са крајњим корисницима, пре свега са Геолошким иснтитутом републике Србије (ГИС). Ово ће омогућити директан унос података, ефикасније ажурирање, ефикаснију контролу остварених радова, за све пројекте финасиране од стране Министарства животне средине и просторног планирања Републике Србије.

Дизајнирање новог Web-a ГеолИСС-а. и ажурирање садржаја Web-a ГеолИСС-а дигиталним и растерским садржајима.